Категоризација угоститељских објеката за смештај

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Града Београда.

Захтев се подноси Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије бр.1/XVII, као надлежном органу.

Обрасци захтева, упутство, прописи и обрасци изјава од значаја за поступак категоризације и даљи рад категорисаних објеката можете преузети кликом на одговарајуће линкове:

Упутство о категоризацији угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава на територији града Београда - садржи све потребне информације о поступку категоризације угоститељских објеката за смештај;

Захтев 1 и изјава 1 за ФИЗИЧКА ЛИЦА, захтев 2 и изјава 2 за ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИКА подносе се Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, Краљице Марије бр. 1/XVII, као надлежном органу.

ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА И ИЗЈАВА бр. 1 и бр. 2

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016)

Стандарди за разврставање у категорије

Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије кућа (прилог број 8);
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије апартмана (прилог број 9);
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије соба (прилог број 10);
Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређивање категорије сеоског туристичког домаћинства (прилог број 11);

ИЗЈАВЕ - СТАНДАРДИ

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016);

 Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности - апартман (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности - кућа (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај  у домаћој радиности - соба (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
• Изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај врсте сеоско туристичко домаћинство (према члану 32. Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај)
Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);

Изјава О ИСПУЊЕНОСТИ САНИТАРНО-ХИГИЈЕНСКИХ

ИЗЈАВЕ - ИСПУЊЕНОСТ МТУ