Заштитник грађана

Косовска 17/I

Миљко Ваљаревић, заштитник грађана, тел. 3240-394, 3227-494
е-mail: zastitnikgradjana@beograd.gov.rs

Рад са странкама од 9 до 14 часова.

Заштитник грађана је институција правног система која, под називом омбудсман, постоји у више од сто земаља у свету. Омбудсман је институција коју је први пут успоставио Шведски парламент 1809. са задатком да надгледа како извршна власт спроводи законе. У преводу са шведског, реч „омбудсман” значи повереник или пуномоћник, а према функцији коју обавља, реч омбудсман значи заштитник људских права или грађански правобранилац.

Заштитник грађана не може да наређује или забрањује, а његове препоруке немају извршну снагу и нису обавезујуће. Његов ауторитет почива на аргументацији и могућности изношења у јавност случајева кршења права и слобода, аутономности и строгој процедури при избору.

Скупштина града Београда бира заштитника грађана на предлог више од 1/3 одборника.

Послови заштитника грађана су:
- заштита индивидуалних и колективних права и интереса грађана;
- контрола рада Градске управе града Београда, Градског јавног правобранилаштва и јавних служби које је основао Град Београд;
- подношење иницијатива за измене, допуне или доношење нових законa и других прописa и општих аката ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатка у прописима;
- давање мишљења на нацрт прописа или општег акта града када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права и интереса грађана;
- подношење иницијатива за покретање поступка пред Уставним судом Републике Србије за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се односе на права грађана.

Подношење притужби

Свако физичко или правно лице, домаће или страно, које сматра да су му актом, радњом или непоступањем Градске управе града Београда, Градског јавног правобранилаштва и јавних служби које је основао Град Београд повређена права може се притужбом обратити заштитнику грађана.

Пре подношења притужбе грађанин је дужан да покуша да заштити своја права у редовном правном поступку, јер заштитник грађана неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку. Изузетно, заштитник грађана може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета или кад заштитник грађана оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака у субјекту контроле.

Притужба грађана мора да садржи назив субјекта на чији се рад односи, опис повреда права, чињенице и доказе који поткрепљују притужбу, податке о томе која су правна средства искоришћена, као и име и адресу подносиоца. Заштитник грађана не поступа по анонимној притужби. Притужба се подноси у писаној форми (укључујући све облике електронске комуникације) или усмено у записник и за њено подношење не плаћа се такса нити било која друга накнада. Притужба се може поднети ако је од учињене повреде права грађана, односно од последњег поступања, односно непоступања Градске управе града Београда, Градског јавног правобранилаштва или јавне службе протекло највише годину дана. Поступак пред заштитником грађана је бесплатан.

Након спроведеног поступка по притужби, заштитник грађана даје препоруку, која садржи налаз о томе да ли је, на који начин и у којој мери дошло до повреде права и интереса подносиоца притужбе, препоруку о томе шта треба предузети да би се отклонила повреда, као и рок за поступање надлежног субјекта. Субјект на чији се рад притужба односи обавезан је да заштитнику грађана, у року који он одреди (не дужем од 30 дана) достави извештај о предузетим радњама ради отклањања недостатака односно о разлозима због којих није поступио по препоруци. Уколико надлежан субјект не поступи по препоруци, заштитник грађана се може обратити јавности, односно надлежном органу, а може и да препоручи утврђивање одговорности надлежног руководећег радника.

  
  Корисни линкови