петак, 17. јул 2020.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 14/20, за партије 2,4,5

ГРАД БЕОГРАД
СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ
Београд, Краљице Марије 1

oбјављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку за централизовану јавну набавку број 14/20, добра – Погонска горива за моторна возила, обликована у шест партија 
ЗА ПАРТИЈЕ 2, 4 И 5
 

 

Обавештење