utorak, 21. avgust 2018.

Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

Javni poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 9/18

Na osnovu čl. 55 stav 1. tačka 2., čl. 57. i čl. 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA 
Sekretarijat za imovinske i pravne poslove

27. marta 43-45, Beograd

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 9/18, usluga – Održavanje liftova u ulici Akrobate Aleksića 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 3v, 5 i 5a

Poziv i konkursna dokumentacija