ponedeljak, 27. avgust 2018.

Sekretarijat za investicije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj 19/18

U skladu sa članom 116. stav 1. a u vezi sa članom 112. stav 1.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj  124/2012, 14/2015 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
za javnu nabavku broj 19/18 usluge – Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom Generalnog projekta za privođenje nameni SRC „Pionirski grad”

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku