četvrtak, 6. septembar 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/18

U skladu sa članom 55. stav 1. tačka 2. i članom 57, a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 25/18 - Tehnički pregled izvedenih radova na adaptaciji i rekonstrukciji Tehničke škole u Mladenovcu

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku