Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

Uz uredno popunjen zahtev podnosilac ili poslodavac prilaže:

-  Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta - original doznake,
-  Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta, izdato od strane poslodavca, 
- Nalaz i mišljenje Komisije o stepenu psihofizičke ometenosti deteta,
- Ličnu izjavu da u vreme trajanja porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta neće obavljati istu ili drugu delatnost - samo za lice koje samostalno obavlja delatnost koju zbog njene prirode nije moguće preneti na drugo lice,
- Podatke o početku i prestanku obaveznog socijalnog osiguranja u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva,
- Podatke o osnovu osiguranja,
- Podatke o visini osnovne zarade u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva,
- Podatke o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva – samo za lica koja samostalno obavljaju delatnost, 
- Podatke o obvezniku plaćanja doprinosa (naziv poslodavca i PIB).

Na osnovu dobijene saglasnosti od podnosioca zahteva, zaposleni po službenoj dužnosti pribavljaju:

- Podatke iz matične knjige rođenih za svu živorođenu decu u porodici,
- Podatke o usvojenju i smeštaju deteta u starateljsku ili hraniteljsku porodicu, ukoliko je podnosilac zahteva usvojitelj, staratelj ili hranitelj,
- Podatke o privremenom zatvaranju radnje, odnosno o privremenom poveravanju obavljanja delatnosti drugom licu, za lica koja samostalno obavaljaju delatnost.

PODNOSILAC ZAHTEVA ILI POSLODAVAC  MOŽE, NA OSNOVU PISMENE SAGLASNOSTI PODNOSIOCA, PRILOŽITI SVE ILI NEKE OD DOKAZA KOJI SE PRIBAVLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI.