Obaveštenje privrednim subjektima koji su registrovani za obavljanje trgovinske delatnosti

Dana 3. februara 2011. godine Skupština grada Beograda usvojila je Odluku o radnom vremenu ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih objekata na teritoriji grada Beograda („Službeni list“ grada Beograda broj 2/2011), koja je stupila na snagu 11. februara 2011. godine.

Odredbama navedene Odluke pored uređivanja radnog vremena objekata u ugostiteljskoj, zanatskoj i trgovinskoj delatnosti uređuje se prodaja, odnosno zabrana prodaje alkoholnih pića u trgovinskim objektima.

Ovim putem želimo da Vas podsetimo o nekim obavezama propisanim Odlukom koje ste dužni da primenjujete:

  • 1. da utvrdite trajanje i raspored radnog vremena;
  • 2. da utvrđeno radno vreme vidno istaknete na glavnom ulazu ili na drugom vidnom mestu objekta i da se pridržavate naznačenog radnog vremena;
  • 3. da u vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati ne možete vršiti prodaju alkoholnih pića;
  • 4. da na vidnom mestu postavite upozorenje o zabrani prodaje alkoholnih pića na formatu A4 sa tekstom sledeće sadržine:
    „U vremenu od 22,00 sata do 06,00 sati zabranjena je prodaja alkoholnih pića“
  • 5. da ukoliko obavljate delatnost duže od 22,00 sata, u roku od 2 meseca od dana stupanja na snagu Odluke, dostavite obaveštenje o radnom vremenu organizacionoj jedinici Gradske uprave - Sekretarijatu za privredu, kao i svaku promenu radnog vremena u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o promeni radnog vremena.

Za nepostupanje po obavezama od tačke 1 do tačke 4 propisane su kazne u iznosu od 20.000,00 dinara za pravno lice i preduzetnike, a za odgovorno lice u pravnom licu, u iznosu od 5.000,00 dinara. Navedene kazne na licu mesta može da naplati komunalni inspektor, odnosno komunalni policajac.

Za nepostupanje po obavezi navedenoj pod tačkom 5, propisane su kazne u iznosu od 50.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravna lica; za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 2.500,00 do 75.000,00 dinara, i za preduzetnike u iznosu od 5.000,00 do 250.000,00 dinara.

Nadamo se da ćemo uzajamnom saradnjom i efikasnom primenom Odluke, postići zajednički opšte ciljeve koji su u interesu građana i Vaših potrošača.