Članovi Komisije za ocenu studije beogradskog metroa

ČLANOVI KOMISIJE ZA OCENU STUDIJE BEOGRADSKOG METROA

Vukan Vučić - rođen 1935. godine u Beogradu, od 1961.godine, živi i radi u Americi. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu 1960. godine, a doktorirao na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji 1966. godine. Predaje na univerzitetu u Pensilvaniji.
• Prvi dobitnik medalje Dr. Friedrich Lehner, Minhen, Nemačka, 1982.
• Srpska akademija nauka i umetnosti, strani član, 1993
• Ruska akademija arhitekture i izgradnju nauka, strani član, 2005.

Oblasti istraživanja kojima se bavi: Bavi se planiranjem urbanih transportnih sistema, kako javnog tako i ostalog prevoza u gradskim sredinama. Posebno se bavi oblastima javnog prevoza, njegovim planiranjem i funkcionisanjem, karakteristikama metro prevoza, vrstama vozila, infarstrukturom i njenim upravljanjem. Doktor Vučić je napisao više knjiga iz oblasti transportnih sistema kao i 120 članaka objavljenih u Americi, Srbiji, Nemačkoj, Italiji i Belgiji. Saradnik je u više renomiranih konsultantskih firmi, kao i u direkcijama za prevoz u Filadelfiji, Vašingtonu, Njujorku i San Francisku.

Predavanja i prezentacije: Predavao i izlagao radove na 75 različitih univerziteta uključujući Univerzitet u Alberti-Edmonton, Kanada, u Beogradu, u Kaliforniji u Berkliju, Univerzitet u Rio de Žaneiru, u Brazilu i mnogim drugim.
Konsultant na planiranju, projektovanju i izgradnji saobraćajnih sistema za Ministarstvo saobraćaja u SAD, kao i u gradovima: Beograd, Edmonton, Mančester, Njujork, Pert, Rim i Napulj, Toronto, Meksiko Siti.

Vladimir Depolo - rođen 1945. godine u Beogradu. Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 1972. godine, a 2001. godine postao je doktor tehničkih nauka. Od 1973. godine radio je na projektima planiranja saobraćaja, a od 1989 – 1993 bio je direktor JUGINUS-a. Takođe bio vodeći istraživač na najvažnijim projektima od kojih je jedan broj od značaja u oblasti razvoja novih metoda vrednovanja odnosa saobraćaja i namene zemljišta za potrebe lokalnih komunalnih taksi sa odgovarajućim softverom, kao i na projektima vrednovanja saobraćajnih rešenja (strategija/planova).

Bio je član više gradskih komisija za saobraćaj. Rukovodio izradom projekta Unutrašnjeg poluprstena (UMP), faza generalnog projekta sa pratećim studijama i Prethodnom studijom opravdanosti ispred Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju. Član je tima za izradu studijsko – projekne dokumentacije linije metroa u Kairu. Bio član Izvršnog odbora grada Beograda, zadužen sa pitanja saobraćaja u periodu od 1992. do 1995. Godine, član Saveta Saobraćajanog fakulteta između 1992. i 1994. Godine, član komisije Grada Beograda za tranziciju javnog komunalnog sektora, urbani razvoj i Komisije Grada Beograda za saobraćaj, između 1992. i 1996. godine.

Od 2001. godine radi u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, gde obavlja poslove direktora projekta Beogradskog metroa u Jedinici za implementaciju.

Zoran Rubinjoni - rođen 1950. godine u Rimu, diplomirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 1977. godine. Posle višegodišnjeg rada u projektantskim kućama, od 2002. do 2004. godine bio je na čelu Sekretarijata za saobraćaj grada Beograda, a danas je izvršni direktor Jedinice za implementaciju projekata u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Član je domaćih i međunarodnih stručnih udruženja iz oblasti urbanizma.

Gradimir Stefanović – rođen 5.10.1950. godine u Beogradu. Diplomirao na saobracajnom fakultetu 1976. Bio zaposlen u GSP-u 10 godina, zatim prelazi u CIP. Od 1992. radi u Velikoj Britaniji kao nezavisni konsultant za britanske klijente (Transport for London, EBRD, SDG) kao i klijente iz drugih zemalja.

Aktivni član UITP Light Rail Committee od 1978, radi na pripremi izveštaja i prezentacijama. Kao autor radne grupe u ITP za uputstva za laki šinski saobraćaj. Vođa tima za velike gradove u projektima svetske banke i EU TACIS modernizacija javnog transporta u 14 ruskih gradova koji je izveden u periodu od 1996. do 2000. Sarađivao na projektu EBRD na modernizaciji tramvajskog saobraćaja u Odes in a projektu beogradskig prigradskog šinskog saobraćaja.
Sa svojim radovima učestvovao na konferencijama u Moskvi, Dubaiju itd. Trenutno je vođa projekta Heliopolis metro u Kairu koji finansira Svetska banka. Ima konsalting ugovor za Hyderabad metro projekat u Indiji.

U poslednjih 10 godina radio na projektima u EU koji se odnose na gradske šinske sisteme, nezavisno ili kao ekspert UITP-a. Radio je konsalting za klijente iz Norveške, Rusije, Holandije, Izraela, Srbije, BiH, Ukrajine, Egipta, Saudi Arabije i Indije iz oblasti razvoja gradskog šinskog saobraćaja, restruktuiranja kompanija i lokalnih vlasti u oblasti javnog prevoza.

Dejan Vasović - gradski arhitekta, rođen je 1966. godine u Beogradu, gde je i završio osnovnu i srednju školu. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 1984. Godine, a 1990. godine diplomirao na smeru arhitektonsko inženjerstvo. Magistrirao je na Arhitektonskom fakultetu 1998. godine. Za magistarski rad dobio je nagradu Privredne komore Beograda za 1998. godinu. Zaposlen je od 1990. godine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osim rada u nastavi, kao rukovodilac projektantskog tima projektovao je i vršio nadzor nad većim brojem objekata visokogradnje u zemlji i inostranstvu.

Od aprila do septembra 2001. godine radio je u Ministarstvu urbanizma i građevina kao koordinator Republičke revizione komisije. Početkom 2004. postavljen je na mesto zamenika direktora Građevinske direkcije Srbije, gde je 2007. godine na javnom konkursu izabran za direktora. U Građevinskoj direkciji Srbije vodio je više projekata iz oblasti stanogradnje i energetske efikasnosti. Osnovao je Fond za uštedu energije u stanogradnji. Ispred Republike Srbije bio je odgovoran za realizaciju donacija Evropske unije i izgradnju graničnih prelaza nulte kategorije (Horgoš, Batrovci, Preševo).

Prvi je tužilac Suda časti Inženjerske komore. U aprilu 2007. godine, javnim glasanjem izabran je za člana Izvršnog odbora matične sekcije projektanata. Bio je predsednik Izvršnog odbora matične sekcije projektanata i član Upravnog odbora Inženjerske komore. Na mesto pomoćnika gradonačelnika Beograda postavljen je 15. septembra 2009. godine.