nedelja, 23. april 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije područja Rakovica selo

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 18. aprila 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID
U PLAN DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA RAKOVICA SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2u suterenu) od 3. do 17. maja 2017. svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.
Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 17. maja 2017. godine.

Tekst i grafika