utorak, 26. jun 2018.

Donet set odluka o stambenim zgradama u Beogradu

Odbornici Skupštine grada usvojili su danas i Predlog odluke o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda.

Vršilac dužnosti sekretara za stambeno-komunalne poslove Nikola Kovačević istakao je da minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban, odnosno samostalni deo zgrade i uključuje troškove za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

– Ovom Odlukom se utvrđuju minimalni iznosi na ime tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade , visina iznosa naknade koju vlasnici posebnih delova zgrade plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane jedinice lokalne samouprave, kao i visina iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade – rekao je Kovačević.

Takođe, usvojen je izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda.

–Uređenjem pojedinih površina javne namene koje su od posebnog interesa za grad Beograd, zbog svoje kulturne, istorijske i ambijentalne vrednosti, staraće se javno  preduzeće koje je osnovao grad Beograd za obavljanje delatnosti obezbeđivanje uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta na teritoriji grada Beograda. Poseban interes se javlja kada se te površine koriste za intenzivan pešački saobraćaj ili kada povezuju druge pešačke koridore – dodao je Kovačević.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterijuma i načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost.