četvrtak, 6. jun 2019.

Vesić: Komunalna milicija za više komunalnog reda i zaštitu građana od bahatosti

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas da je Grad Beograd zahvalan Vladi Republike Srbije zato što je na današnjoj sednici usvojila Predlog zakona o komunalnoj miliciji i uputila ga Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje. 

– Izmenu zakona predložio je Grad Beograd kako bi komunalna milicija mogla da bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda i kako bi građani bili zaštićeni od bahatosti svake vrste, nezavisno od toga da li se radi o bahatom parkiranju, glasnoj muzici, bacanju smeća van mesta koja su za to određena, nelegalnoj gradnji ili nepoštovanju drugih pravila komunalnog reda – rekao je Vesić.

On je dodao da su izmene zakona urađene u korist običnih građana, poštovanja komunalnog reda i povećane bezbednosti svih građana, a prvenstveno najmlađih.

– Baš kao što pripadnici MUP-a brinu o bezbednosti svakog našeg građanina, i to čine odlično, tako komunalni milicioneri brinu o svakom, najsitnijem komunalnom problemu, kako bi građanke i građani bili zadovoljni. Zato i verujem da će promena imena ova službe u „komunalna milicija” jasnije pokazati vezu ove službe sa običnim ljudima i dokazati da ona postoji da brine o tome da se život svakog čoveka odvija u uređenom komunalnom okruženju – dodao je Vesić.

Da bi ta identifikacija bila snažnija, naveo je zamenik gradonačelnika, u naredne tri godine svaka lokalna samouprava koja ima komunalnu miliciju samostalno će odrediti izgled i boju uniforme koja treba da sadrži lokalne specifičnosti, a koja će se razlikovati od policijske uniforme.

– Zakon o komunalnoj miliciji omogućava da se komunalna milicija obrazuje na nivou opština kao deo opštinske ili gradske uprave. Ukinuta je dosadašnja odredba da se broj komunalnih milicionara određuje tako što na svakih pet hiljada stanovnika dolazi jedan milicionar. Sada će svaka lokalna samouprava sama odlučivati koliko će komunalnih milicionara imati, zavisno od potrebe, što će omogućiti mnogim manjim mestima u Srbiji koja imaju manje od pet hiljada stanovnika da konačno obrazuju komunalnu miliciju i brinu o komunalnom redu. S druge strane, omogućeno je da više manjih lokalnih samouprava mogu da obrazuju zajedničku službu komunalne milicije, što je značajno zbog smanjenja troškova i ekonomičnosti. Što se Beograda tiče, dosadašnja odredba na osnovu koje smo mogli da imamo jednog komunalnog milicionara na pet hiljada stanovnika dovela je do toga da danas u celom Beogradu imamo manje od 300 komunalnih milicionara, pa, recimo, nikada komunalni milicionar nije kročio u prigradske beogradske opštine. Imamo stalne zahteve građana iz mnogih delova grada, posebno iz prigradskih opština za prisustvom komunalne milicije i sada ćemo moći na te zahteve pozitivno da odgovorimo. Umesto jedne, kao što je sada slučaj, Grad Beograd će u samom gradu imati više stanica komunalne milicije, dok će u svakoj prigradskoj opštini biti osnovana posebna stanica, a u većim naseljenim mestima odeljenja komunalne milicije. Tako će konačno svi građani Beograda ostvariti pravo da žive u komunalnom redu. Koliko će Beograd imati komunalnih milicionara, zavisiće od potrebe grada – rekao je Vesić.

On je istakao da je posebno zadovoljan jer su novim zakonom uvedeni stroži kriterijumi za zapošljavanje komunalnih milicionera.

– Ubuduće svako ko želi da postane komunalni milicioner moraće da ispuni uslove u smislu psihofizičke sposobnosti, obrazovanja, položenog ispita za komunalnog milicionara, ali i uslov da ne postoje bezbednosne smetnje za obavljanje tog posla. To znači da komunalni milicioner neće moći da postane niko za koga se tokom bezbednosne provere utvrdi da se protiv njega vodi određeni postupak ili je pravosnažno osuđen za dela koja se gone po službenoj dužnosti, da je pravosnažno kažnjen za prekršaje iz oblasti javnog reda i mira sa elementima nasilja i za prekršaje iz oblasti propisa kojima se uređuje nabavka, držanje i nošenje oružja i municije. Komunalni milicionari, koji već rade, a mnogi su zaposleni po 10 godina, moraće da ispune nove uslove, jer svi koji rade u komunalnoj miliciji moraju da budu ljudi besprekorne prošlosti. Pored toga, novi zakon omogućava brži prijem u radni odnos u komunalnu miliciju pripadnika MUP-a, jer su praktično osposobljeni za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog milicionara na terenu, sa obavezom polaganja teoretskog dela stručnog ispita – naglasio je Vesić.

Prema njegovim rečima, jedna od novina koju donose izmene zakona je da će pripadnicima komunalne milicije biti omogućen rad u civilu isključivo po pismenom nalogu načelnika komunalne milicije i samo za poslove iz nadležnosti komunalne milicije.

– Radom u civilu omogućava se da se efikasnije uspostavi komunalni red, naročito u oblastima bespravnog zauzeća javne površine, nelegalne prodaje, nelegalnog taksi prevoza, kao i buke u ugostiteljskim objektima. U dosadašnjoj praksi rad u uniformi se pokazao nedovoljno efikasnim jer se prekršioci uočavanjem obeleženih vozila i milicionara na terenu udaljavaju sa lica mesta, utišavaju preglasnu muziku ili drugi izvor buke, čime onemogućavaju patrolu da zatekne i konstatuje na licu mesta činjenje prekršaja, što je osnovni uslov da budu sankcionisani – dodao je zamenik gradonačelnika.

Vesić je istakao da će komunalni milicionari, na osnovu izmena zakona, moći putem tableta koji je povezan sa gradskim serverom da snimaju dokaze o komunalnim prekršajima i tako dokazuju remećenje komunalnig reda.

– To se odnosi na bahato parkiranje, posebno na pešačkim prelazima, tramvajskim šinama ili u žutoj traci, bacanja smeća, puštanje glasne muzike i druge komunalne prekršaje… Svi prekršioci komunalnog reda imaju obavezu da postupe po nalogu komunalnog milicionara, što u dosadašnjoj praksi nije bio slučaj. Stupanjem na snagu novog zakona, lice zatečeno u vršenju komunalnog prekršaja će biti dužno da postupi po usmenom naređenju komunalnog milicionera, a ne da ih oni koji bahato parkiraju, bespravno grade ili puštaju glasnu muziku napadaju bez sankcija i rugaju se u lice građanima – naglasio je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je istakao da je jedna od novina i to što se u komunalnoj miliciji uvodi unutrašnja kontrola, kao posebna organizaciona jedinica u sastavu komunalne milicije.

– Ta služba će imati za cilj unutrašnju kontrolu rada komunalnih milicionara i drugih zaposlenih u komunalnoj miliciji – potvrdio je Vesić i dodao da će ova služba kažnjavati svakog komunalnog milicionara koji bude prekršio zakon ili pravila službe. 

Vesić je posebno zahvalio potpredsedniku Vlade RS i ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću na podršci koju su on lično i MUP dali izradi zakona.

– Ovaj zakon će rasteretiti policiju od poslova koji imaju veze sa komunalnim prekršajima i doprineti uspešnoj koordinaciji rada policije i komunalne milicije – rekao je Vesić.

On je napomenuo da je usvajanje zakona o komunalnoj miliciji veliki korak napred u uvođenju komunalnog reda.

– Sada lokalne samouprave dobijaju instrument da zaštite građane i uvedu komunalni red. U ime Grada Beograda mogu da garantujem da ćemo za godinu dana imati značajan napredak kada je reč o bahatom parkiranju, divljim deponijama, puštanju glasne muzike i drugim komunalnim prekršajima. U Beogradu će se znati red i poštovaće se zakon, a građani će biti zaštićeni – poručio je Vesić.