Služba za internu reviziju grada Beograda

Kraljice Marije 1/VI i 1/ XII
e-mail: interna.revizija@beograd.gov.rs

Dalibor Vidaković​, direktor, 715-7522
, zamenik

Služba obavlja poslove iz delokruga propisanih zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i Međunarodnim standardima interne revizije.

U Službi za internu reviziju grada Beograda obavljaju se poslovi interne revizije kod direktnih korisnika sredstava budžeta grada, indirektnih korisnika u nadležnosti direktnih korisnika sredstava budžeta grada, javnih preduzeća čiji je osnivač grad, pravnih lica čiji su osnivači javna preduzeća, odnosno pravnih lica nad kojima grad ima direktnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u upravnom odboru, kao i kod drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda, opština na teritoriji grada Beograda i korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština reviziju korisnika sredstava dobijenih iz fondova EU; vrši se provera primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocena sistema internih kontrola u pogledu njihove adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti; daju se saveti kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; vrši se revizija načina rada koji predstavlja ocenu poslovanja i procesa, uključujući i nefinansijske operacije, u cilju ocene ekonomičnosti, efikasnosti i uspešnosti; uspostavlja saradnju sa eksternom revizijom; vrše se i ostali zadaci neophodni da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije, dostavlja se godišnji izveštaj o radu Centralnoj jedinici za harmonizaciju; uspostavlja se saradnja sa drugim organima i obavljaju drugi poslovi u skladu sa zakonom, Statutom i drugim propisima. 

Službi su obrazovane unutrašnje celine-sektori i odeljenja i to: 
1. Sektor za poslove interne revizije kod direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava grada Beograda
1.1. Odeljenje za poslove interne revizije kod direktnih i indirektnih  korisnika budžetskih sredstava grada Beograda
2. Sektor za poslove interne revizije kod opština na teritoriji grada Beograda i korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština
2.1. Odeljenje za poslove interne revizije kod opština na teritoriji grada Beograda i korisnika javnih sredstava čiji je osnivač opština
3. Sektor za poslove interne revizije kod javnih preduzeća osnovanih od strane grada Beograda
3.1. Odeljenje za poslove interne revizije kod javnih preduzeća osnovanih od strane grada Beograda
4. Sektor za normativne i pravne i ekonomsko-finansijske poslove
4.1. Odeljenje za normativne, studijsko-analitičke i ostale pravne poslove
4.2 Odeljenje za finansijsko-materijalne poslove i realizaciju finansijskog plana
5. Sektor za ocenu kvaliteta aktivnosti interne revizije
5.1. Odeljenje za ocenu kvaliteta aktivnosti interne revizije

  
  Korisni linkovi