Sekretarijat za inspekcijske poslove

27. marta 43-45, centrala: 3227-241
e-mail: inspekcija@beograd.gov.rs

Dežurna inspekcija: 3227-000

Sonja Podunavac, sekretar, 2753-459
Milan Ljuna, podsekretar, 3309-325

Prijem stranaka – Sektor za dežurni inspekcijski nadzor: svaki dan od 7 do 22 časa.

Sekretarijat vrši poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u delokrug, a odnose se na poslove inspekcijskog nadzora u komunalnoj oblasti i oblastima: prevoza u drumskom saobraćaju i održavanju i zaštiti ulica i puteva, dela trgovine i turizma, zaštite životne sredine, zaštite voda, izgradnje objekata i prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji grada Beograda. U Sekretarijatu, za obavljanje izvornih i poverenih poslova državne uprave, obrazuju se osnovne unutrašnje celine i to:

ORGANIZACIONA STRUKTURA

I. SEKTOR ZA KOMUNALNI INSPEKCIJSKI NADZOR - tel: 3309-332
a. Odeljenje za komunalni inspekcijski nadzor - tel: 3309-607

•    vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa koji regulišu proizvodnju i isporuku komunalnih proizvoda i pružanje komunalnih usluga, što podrazumeva: prečišćavanje i distribuciju vode, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnju i snabdevanje parom i toplom vodom, funkcionisanje i održavanje objekata javne rasvete, uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina i uređenje i održavanje grobalja i sahranjivanje, 
•    vrši i druge poslove koji su propisom utvrđeni kao prvostepena nadležnost komunalne inspekcije grada,
•    kontroliše postavljanje plovnih objekata i drugih plovila, 
•    vrši kontrolu održavanja spomenika i skulpturalnih dela, 
•    kontroliše upotrebu grba, imena i zastave grada Beograda,
•    učestvuje u zajedničkim akcijama u drugim oblastima komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom. 

b. Odeljenje nadzora komunalnih inspekcija gradskih opština - tel: 3309-616

•    vrši neposredan komunalni inspekcijski nadzor u svim poslovima i sa svim ovlašćenjima koja su zakonom i drugim propisima utvrđena za komunalnu inspekciju gradske opštine, ako ih ti organi ne vrše. Nadzor se vrši u oblastima: komunalne higijene, komunalnog reda, postavljanja privremenih objekata i balon-hala sportske namene, održavanja čistoće i čišćenja javnih površina, održavanja gradskih pijaca i pružanja usluga na njima, vršenja dimničarskih usluga, održavanja javnih prostora za parkiranje, oglašavanja i u drugim oblastima komunalnog inspekcijskog nadzora koje su u prvostepenoj nadležnosti komunalne inspekcije gradske opštine,
•    daje instrukcije i pruža stručnu pomoć za izvršavanje poslova u sprovođenju nadzora komunalnih inspektora opštine,
•    organizuje i koordinira zajedničke akcije sa komunalnim inspekcijama gradskih opština i učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom.

II.    SEKTOR ZA SAOBRAĆAJNI INSPEKCIJSKI NADZOR - tel: 3309-482
a. Odeljenje za prevoz u drumskom saobraćaju - tel: 3309-531

•    vrši inspekcijski nadzor nad lokalnim prevozom, odnosno nad prevozom putnika u gradskom saobraćaju, što podrazumeva prevoz putnika na području grada, kao i prevoz između naseljenih mesta na teritoriji grada, tramvajima, trolejbusima i autobusima; vanlinijskim prevozom putnika; posebnim linijskim prevozom; prevozom za sopstvene potrebe, taksi prevozom, prevozom tereta u drumskom saobraćaju, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji grada Beograda. 

b. Odeljenje za ulice i puteve - tel: 3309-190
•    vrši inspekcijski nadzor nad održavanjem i zaštitom opštinskih i državnih puteva iz nadležnosti grada Beograda.

III.    SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR NAD TRGOVINOM I TURIZMOM - tel: 3309-375
a.    Odeljenje za inspekcijski nadzor nad trgovinom - tel: 3309-388
•    vrši poslove inspekcijskog nadzora nad trgovinom u koje spadaju povereni poslovi nadzora nad trgovinom van prodajnog objekta i to: 
-    trgovina ličnim nuđenjem (delatnost putujućih trgovaca koja se obavlja od vrata do vrata, delatnost organizovanja posebnih promotivno - prodajnih skupova, trgovina iz torbe i druge prenosive opreme i trgovina putem ličnog pozivanja potrošača), 
-    ostala trgovina na malo van prodajnog objekta (trgovina u prenosivim objektima i trgovina sa pokretnog sredstva ili opreme, tzv. ambulantna trgovina), 
•    vrši nadzor nad isticanjem i pridržavanjem radnog vremena i isticanjem poslovnog imena na trgovinskom objektu, odnosno prodajnom mestu,
•    obavlja i druge poslove komunalnog inspekcijskog nadzora.

b. Odeljenje za turističku inspekciju - tel: 3309-328
•    vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona kao povereni posao, koji se odnose na:
- obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane privrednih subjekata, kao i fizičkog lica u sobama, stanovima i kućama, za koje nije izdato rešenje o razvrstavanju u kategoriju, 
-    obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane privrednih subjekata, kao i fizičkog lica u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu ako gosti nisu evidentirani, odnosno prijavljeni u skladu sa zakonom, 
-    obavljanje ugostiteljske delatnosti od strane fizičkog lica u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, a nije zaključen ugovor u skladu sa zakonom, 
-    ispunjenost propisanih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u objektima domaće radinosti, seoskom turističkom domaćinstvu i hostelu, 
-    ispunjenost minimalno tehničkih uslova i standarda u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, 
-    ispunjenost minimalno tehničkih uslova i načina obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu vrste hostel, 
-    ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta, koji se odnose na odvođenje dima, pare i mirisa, kao i drugih neprijatnih emisija, 
-    ispunjenost propisanih uslova u pogledu uređenja i opremanja ugostiteljskog objekta u kojima se emituje muzika ili izvodi zabavni program, a kojima se obezbeđuje zaštita od buke,
-    ispunjenost propisanih uslova u ugostiteljskom objektu, kao i način obavljanja ugostiteljske delatnosti u ugostiteljskom objektu, koji se nalazi u stambenoj zgradi, 
-    naplata i uplata boravišne takse, 
-    provera ispunjenosti uslova i rokova usaglašenosti ugostiteljskih objekata sa zakonom,
-    isticanje i pridržavanje propisanog radnog vremena u ugostiteljskom objektu. 

IV. SEKTOR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I VODNI INSPEKCIJSKI NADZOR - tel: 3309-125
a.    Odeljenje za zaštitu od buke u životnoj sredini, nejonizujućeg zračenja i kontrolu hemikalija - tel: 3309-614
•    obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:
-    emisiju buke, 
-    uslove i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite životne sredine od štetnog dejstva nejonizujućih zračenja u korišćenju izvora nejonizujućeg zračenja, 
-    promet i korišćenje hemikalija i uticaj na životnu sredinu, 
-    kontrolu i praćenje monitoringa operatera, 
-    kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu,
-    ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu, 
-    učešće u sprovođenju akcionih planova zaštite od buke u životnoj sredini, 
-    organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koje Republika poveri gradu Beogradu,
-    izradu analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada odeljenja i sektora,
-    saradnju sa pravosudnim organima, organima državne uprave, organizacionim jedinicama i službama Gradske i opštinske uprave, stručnim institucijama, preduzećima i drugim subjektima zaštite životne sredine.

b. Odeljenje za kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine, zaštitu vazduha i kontrolu kvaliteta otpadnih voda - tel: 3309-687
•    obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:
-    kontrolu uslova i mera zaštite životne sredine utvrđenih za izgradnju objekata, 
-    kontrolu i praćenje monitoringa operatera, primene najboljih dostupnih tehnika, izvore zagađivanja vazduha, standarda kvaliteta vazduha i uticaj na životnu sredinu, 
-    kontrolu rada izvora zagađivanja vazduha kao i učešće u sprovođenju kratkoročnih akcionih planova zaštite vazduha, 
-    kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu,
-    kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje privredni subjekti ispuštaju u recipijent, 
-    organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koje Republika poveri gradu Beogradu, 
-    izradu analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada odeljenja i sektora,
-    saradnju sa pravosudnim organima, organima državne uprave, organizacionim jedinicama i službama Gradske i opštinske uprave, stručnim institucijama, preduzećima i drugim subjektima zaštite životne sredine.

v. Odeljenje za zaštitu prirodnih dobara, upravljanje otpadom - tel: 3309-408
•    obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na:
-    zaštitu i očuvanje prirode,
-    primenu plana upravljanja zaštićenim područjem i utvrđenog režima zaštite, odnosno sprovođenje mera i aktivnosti zaštite i razvoja zaštićenih područja, 
-    sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog, neopasnog i ambalažnog otpada,
-    sprovođenje planova i programa upravljanja otpadom, 
-    primenu propisanih mera i postupaka operatera u postrojenjima za upravljanje otpadom kao i postupanja proizvođača i drugih vlasnika otpada, 
-    kontrolu mera utvrđenih u postupku procene uticaja projekata na životnu sredinu i uslova utvrđenih u integrisanim dozvolama za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti,
-    kontrolu i praćenje monitoringa operatera,
-    primene najboljih dostupnih tehnika, standarda kvaliteta životne sredine, 
-    kvantifikaciju uticaja aktivnosti na životnu sredinu, 
-    kontrolu mera utvrđenih u postupku procene uticaja projekata postrojenja za upravljanje otpadom na životnu sredinu i uslova utvrđenih u dozvolama za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti,
-    ocenu mera i postupaka smanjenja uticaja na životnu sredinu i izradu predloga za izmenu uslova utvrđenih u dozvoli kao i njenu reviziju, oduzimanje ili obnavljanje,
-    utvrđivanje ispunjenosti uslova zaštite i unapređenja životne sredine po zahtevu stranke u postupku pribavljanja licence za obavljanje energetske delatnosti,
-    organizaciju i izvođenje zajedničkih akcija i druge poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine koje Republika poveri gradu Beogradu,
-    izradu analiza, izveštaja i informacija iz delokruga rada odeljenja i sektora
-    saradnju sa pravosudnim organima, organima državne uprave, organizacionim jedinicama i službama Gradske i opštinske uprave, stručnim institucijama, preduzećima i drugim subjektima zaštite životne sredine.

g. Odeljenje za vodnu inspekciju - tel: 3309-542
•    obavlja poslove koji se odnose na vršenje neposrednog nadzora i preuzimanje mera za sprovođenje Zakona o vodama i podzakonskih propisa donešenih na osnovu ovog Zakona,
•    proverava da li se u skladu sa Zakonom vrši izgradnja objekata i izvođenje drugih radova koji mogu uticati na promene u vodnom režimu, 
•    nadzor nad obavljanjem vodne delatnosti (kao delatnosti od opšteg interesa) koju obavlja javno vodoprivredno preduzeće, 
•    kontrolu da li su pribavljena potrebna vodna akta i kontrolu postupanja u skladu sa izdatim vodnim aktima (vodnim dozvolama i vodnim saglasnostima),
•    kontrola poštovanja zakonom propisanih zabrana i ograničenja ustanovljenih u cilju očuvanja i održavanja vodnih objekata i sprečavanja pogoršanja vodnog režima, obezbeđenja prolaza velikih voda i sprovođenja odbrane od poplava,
•    preduzimanje mera u oblasti zaštite od štetnog dejstva voda, korišćenja voda, zaštite voda i melioracija,
•    sarađuje sa drugim inspekcijskim organima i obavlja druge poslove iz nadležnosti. 

V. SEKTOR ZA GRAĐEVINSKI I URBANISTIČKI INSPEKCIJSKI NADZOR - tel: 3309-656

a.    Odeljenje za građevinsku inspekciju - tel: 3309-249
•    vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora nad izgradnjom i korišćenjem objekata za koje odobrenje izdaje grad i preduzima mere propisane zakonom,
•    vrši inspekcijski nadzor nad radom građevinskog inspektora gradske opštine i u skladu sa zakonom, preuzima vršenje inspekcijskog nadzora i okončava postupak.

b. Odeljenje za urbanističku inspekciju - tel: 3309-693
•    vrši poverene poslove inspekcijskog nadzora u oblasti prostornog planiranja i urbanizma na teritoriji grada Beograda za izgradnju i rekonstrukciju objekata do 800 m² bruto razvijene građevinske površine i preduzima mere propisane zakonom,
•    podnosi prigovor nadležnom organu na izdate lokacijske uslove, odnosno urbanistički projekat, ako utvrdi da ti akti nisu u skladu sa zakonom, odnosno planskim dokumentom i preduzima druge mere u skladu sa zakonom.

v. Odeljenje za upravno-pravne poslove za građevinsku i urbanističku inspekciju - tel: 3309-379
•    obavlja upravno-pravne poslove u oblasti građevinske i urbanističke inspekcije, na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci), 
•    izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovore na tužbe, 
•    razmatra žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daje instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
•    obavlja normativne poslove, 
•    prati primenu propisa iz nadležnosti građevinskog i urbanističkog inspektora, 
•    priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuju građevinska i urbanistička inspekcija, 
•    predstavlja Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu nadležnog inspektora Sekretarijata, 
•    inicira kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjava odgovore na tužbe podnete protiv Sekretarijata, inicira, kod nadležnog organa, naplatu novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude, 
•    u saradnji sa drugim odeljenjima priprema stručnu obuku inspektora, 
•    ostvaruje kontakte sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i resornim Ministarstvom povodom poverenih poslova, 
•    ostvaruje saradnju sa Prekršajnim sudom, 
•    vrši druge poslove iz delokruga Odeljenja i Sektora. 

g.  Odeljenje za izvršenje rešenja građevinskih inspektora - tel: 3309-278
•    sprovodi administrativno izvršenje rešenja građevinskih inspektora, preko drugog lica i putem prinude, 
•    sačinjava program izvršenja rešenja, 
•    odlučuje o obustavi i odlaganju izvršenja rešenja, 
•    učestvuje u postupku angažovanja drugog lica i obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, utvrđuje troškove izvršenja i donosi zaključak o troškovima izvršenja i inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja. 

VI. SEKTOR ZA DEŽURNI INSPEKCIJSKI NADZOR I HITNE INTERVENCIJE - tel: 3309-675
a. Odeljenje za dežurni inspekcijski nadzor i hitne intervencije - tel: 3309-282

•    prima, raspoređuje i rešava prijave građana i drugih subjekata koje se odnose na inspekcijske poslove iz delokruga Sekretarijata, naročito kada zahtevaju hitnu intervenciju i preduzimanje mera, kao i davanje obaveštenja po pozivima građana za ostvarivanje prava vezanih za delokrug rada Sekretarijata, 
•    obavlja poslove komunalnog inspekcijskog nadzora koji su u prvostepenoj nadležnosti grada i gradske opštine, a koji po svojoj prirodi bitno narušavaju komunalni red i ne trpe odlaganje i kao takvi zahtevaju hitnu intervenciju, 
•    organizuje i koordinira zajedničke akcije sa komunalnim inspekcijama gradskih opština i učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom. 

VII. SEKTOR ZA IZVRŠNI POSTUPAK I INSPEKCIJSKI NADZOR - tel:
a. Odeljenje za izvršni postupak i inspekcijski nadzor - tel: 3309-644

•    sprovodi administrativno izvršenje rešenja inspektora Sekretarijata (osim građevinskih), preko drugog lica i putem prinude, sačinjava program izvršenja rešenja, odlučuje o obustavi i odlaganju izvršenja rešenja, učestvuje u anagažovanju drugog lica i obaveštava izvršenika o vremenu izvršenja, sačinjava zapisnik o radnjama o toku sprovođenja izvršenja, utvrđuje troškove izvršenja i donosi zaključak o troškovima izvršenja i inicira vođenje sudskog postupka za naknadu troškova izvršenja, 
•    sprovodi postupak komunalnog inspekcijskog nadzora u oblasti parkiranja na javnim zelenim površinama kao i postupak za uklanjanje neregistrovanih i havarisanih vozila sa površina javne namene,
•    učestvuje u zajedničkim akcijama komunalnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom,
•    obavlja poslove vezane za postupanje sa privremeno i trajno oduzetim i uklonjenim predmetima u postupku inspekcijskog nadzora, 
•    priprema uputstva i procedure iz delokruga postupanja sa oduzetim ili uklonjenim predmetima,
•    evidentira potvrde o oduzetim predmetima u postupku inspekcijskog nadzora i vodi evidenciju o predmetima uklonjenim u postupku administrativnog izvršenja rešenja, 
•    organizuje poslove magacina za oduzete predmete, odnosno smeštajni prostor za uklonjene predmete, 
•    vodi analitiku oduzetih i uklonjenih predmeta po vrsti, 
•    vrši sravnjivanje evidentiranih količina sa magacionerom, odnosno licem kome su predmeti dati na čuvanje, 
•    obavlja stručno - operativne i administrativne poslove i priprema dokumentaciju za procenu, uništenje, otpis i javnu prodaju predmeta oduzetih i uklonjenih u postupku inspekcijskog nadzora. 

VIII. SEKTOR ZA NORMATIVNE I UPRAVNO-NADZORNE POSLOVE - tel: 3309-507
a. Odeljenje za normativne i upravno-nadzorne poslove - tel: 3309-134

•    priprema i izrađuje nacrte propisa i akata iz nadležnosti Sekretarijata i, u saradnji sa drugim odeljenjima i sektorima, priprema i izrađuje inicijative za izmenu propisa koje primenjuje i koje su u nadležnosti Sekretarijata,
•    izrađuje nacrte drugostepenih odluka po žalbama na odluke komunalnih inspekcija gradskih opština, 
•    u drugostepenom postupku, u skladu sa zakonom, upotpunjava spostupak i otklanja nedostke prvostepenog postupka, 
•    priprema odluke po vanrednim pravnim sredstvima, 
•    sačinjava odgovore na tužbe u upravnim sporovima i predstavlja Sekretarijat na javnim raspravama pred Upravnim sudom,
•    ostvaruje neposredan nadzor uvidom u upravne predmete komunalne inspekcije gradske opštine i predlaže mere za poboljšanje zakonitosti i efikasnosti, 
•    sačinjava nacrte instrukcija u primeni propisa komunalnim inspekcijama gradskih opština,
•    rešava predstavke i pritužbe na rad komunalnih inspekcija gradskih opština,
•    vrši druge poslove iz delokruga Odeljenja i Sektora.

b, v i g. Odeljenja za upravno-pravne poslove za:
-    komunalni i saobraćajni inspekcijski nadzor - tel: 3309-363
-    zaštitu životne sredine i vodnu inspekciju - tel: 3309-389
-    inspekcijski nadzor nad trgovinom i turizam - tel: 3309-162

•    obavljaju upravno-pravne poslove u oblasti komunalnog i saobraćajnog inspekcijskog nadzora, u oblasti inspekcije za zaštitu životne sredine i vodnu inspekciju i u oblasti inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom, na izradi nacrta akata u upravnom postupku (rešenja i zaključci),
•    izrađuju zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka, prijave za privredne prestupe, krivične prijave, prijave Sudu časti, žalbe na rešenja Prekršajnog suda, odgovori na tužbe, razmatraju žalbe izjavljene na odluke koje donose inspektori u prvostepenom postupku i daju instrukcije za postupanje prvostepenog organa po žalbi,
•    obavljaju normativne poslove, 
•    prate primene propisa iz nadležnosti komunalnog, saobraćajnog inspekcijskog nadzora, inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine, vodnog inspekcijskog nadzora i inspekcijskog nadzora nad trgovinom i turizmom,
•    pripremaju i izrađuju inicijative za izmenu propisa koje primenjuju komunalna inspekcija, inspekcija drumskog saobraćaja i inspekcija za puteve, inspekcija za zaštitu životne sredine, vodna inspekcija i turistička inspekcija,
•    predstavljaju Sekretarijat kod Prekršajnog suda u postupku pokrenutom po zahtevu nadležnog inspektora Sekretarijata, 
•    iniciraju kod Gradskog javnog pravobranilaštva podnošenje tužbi za naknadu troškova nastalih izvršenjem rešenja preko drugog lica, sačinjavju odgovori na tužbe podnete protiv Sekretarijata, inicira, kod nadležnog organa, naplata novčanih kazni izrečenih u postupku izvršenja rešenja putem prinude, u saradnji sa drugim odeljenjima priprema stručna obuka inspektora, ostvaruju kontakti sa organizacionim jedinicama Gradske uprave i resornim Ministarstvima povodom poverenih poslova, ostvaruje saradnja sa Prekršajnim sudom,
•    vrše druge poslove iz delokruga Odeljenja i Sektora. 

d. Odeljenje za pravne i administrativne poslove - tel: 3309-269

•    priprema Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Sekretarijatu,
•    priprema i objedinjuje ocene zaposlenih, priprema plan korišćenja godišnjih odmora, vodi evidencije prisustva na radu, priprema akte o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, 
•    u saradnji sa rukovodiocima sektora, priprema i sprovodi obuke inspektora i drugih zaposlenih (prezentacija propisa i procedura), 
•    koordinira pripremu i izrađuje odgovore na zahteve za informacije od javnog značaja iz nadležnosti Sekretarijata i ostvaruje saradnju sa ovlašćenim licem za prisup informacijama od javnog značaja za grad Beograd; 
•    vodi evidenciju o državnim stručnim ispima zaposlenih i ispitima za inspektore; 
•    objedinjuje izveštaje i planove Sekretarijata; 
•    organizuje i obavlja administrativne i kancelarijske poslove; 
•    predlaže mere za unapređenje evidencije o predmetima; 
•    priprema izveštaje o ažurnosti u rešavanju upravnih predmeta i usaglašava evidenciju Sekretarijata sa evidencijom pisarnice,
•    stara se o upotrebi i čuvanju pečata u Sekretarijatu, 
•    iskazuje potrebe Sekretarijata za nabavku materijala i opreme, 
•    obavlja druge poslove iz delokrga Odeljenja i Sektora.

IX. SEKTOR ZA DRUGOSTEPENI UPRAVNI POSTUPAK IZ GRAĐEVINSKE I STAMBENE OBLASTI I OBLASTI GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE 
a. Odeljenje za drugostepeni upravni postupak iz građevinske i stambene oblasti - tel: 3309-352
•    obavlja poverene poslove drugostepenog upravnog organa u postupku po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima protiv akata opštinskih organa uprave nadležnih za građevinske i stambene poslove,
•    vrši obradu predmeta u vezi upravnih sporova (odgovori na tužbe i urgencije suda). 
b. Odeljenje za drugostepeni upravni postupak iz oblasti građevinske inspekcije - tel: 3309-230
•    obavlja poverene poslove drugostepenog upravnog organa na teritoriji grada u postupku po žalbama i vanrednim pravnim sredstvima protiv akata opštinskih organa uprave nadležnih za poslove građevinske inspekcije, 
•    vrši obradu predmeta u vezi upravnih sporova (odgovori na tužbe i urgencije suda).

X. SEKTOR ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA I ODNOSE SA JAVNOŠĆU - tel: 3309-786
a. Odeljenje za koordinaciju inspekcijskog nadzora i odnose sa javnošću – tel: 3309-781

•    obavlja poslove koordinacije aktivnosti sektora u Sekretarijatu,
•    vrši koordinaciju sa gradkim opštinama,
•    obavlja poslove kreiranja i korišćenja programa evidencije inspekcijskog nadzora i njegovog usklađivanja sa zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor,
•    vrši korišćenje i kreiranje usluga u okviru WEB servisa koji su dostupni Sekretarijatu,
•    izrađuje plan, izveštaje Sekretarijata i analize stanja u oblasti inspekcijskog nadzora,
•    vodi evidencije o primljenim pritužbama na rad inspektora, prati postupak odlučivanja po pritužbi i priprema materijal za Komisiju za koordinaciju inspekcijskog nadzora u slučaju kada se podnosilac pritužbe koji je nezadovoljan odlukom o pritužbi obrati Komisiji,
•    obavlja stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti grada Beograda obrazovane radi obezbeđenja obuhvatnijeg i delotvornijeg nadzora i izbegavanja preklapanja i nepotrebnog ponavljanja nadzora i usklađivanja inspekcijskog nadzora između inspekcija,
•    u cilju preventivnog delovanja Sekretarijata, Sektor priprema saopštenja za javnost o protivpravnosti određenih radnji i nečinjenja, što uključuje i upozorenje na posledice protivpravnosti,
•    priprema obaveštenja za javnost o planiranim kontrolama, o stanju u određenim oblastima nadzora i preduzetim merama u vršenju inspekcijskog nadzora, 
•    ostvaruje saradnju sa službom Gradske uprave nadležnom za informisanje, predstavnicima sredstava javnog informisanja, 
•    priprema nacrte odgovora na novinarska pitanja iz nadležnosti Sekretarijata, 
•    obavlja i druge poslove iz delokruga Sektor. 

U okviru Sekretarijata za inspekcijske poslove obrazuje se i jedno samostalno odeljenje i to:

1. ODELJENJE ZA FINANSIJE I JAVNE NABAVKE - tel: 3309-245
•    obavlja ekonomsko-finansijske poslove i poslove sprovođenja nabavki koji se odnose na praćenje i primenu propisa kojima se uređuje budžetski sistem, javne nabavke i drugih propisa koji se odnose na delokrug rada Odeljenja, 
•    prati i evidentira javni prihod (novčane kazne, prihod od izvršenja zaštitnih mera, administrativne takse), 
•    priprema, izrađuje i prati izvršenje finansijskog plana, 
•    prati izvršenja ugovora, postupka naplate troškova izvršenja rešenja, 
•    planira javne nabavke, priprema i sprovodi postupke javnih nabavki, 
•    izrađuje analize, izveštaje i odgovore po pitanjima iz delokruga Odeljenja.

  
  Korisni linkovi