Dom zdravlja Obrenovac

Obrenovac, Vojvode Mišića 231
tel. 8721-812, 8721-909, 8721-008 faks 8720-142, 8720-143
e-mail: dzobrenovac@gmail.com
www.domzdravljaobrenovac.com

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova u kojoj se obezbeđuje preventivna zdravstvena zaštita za sve kategorije stanovnika, hitna medicinska pomoć, opšta medicina, zdravstvena zaštita žena i dece, patronažna služba, laboratorijska i druga dijagnostika, stomatološka zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita zaposlenih, odnosno medicina rada i fizikalna medicina i rehabilitacija, kao i farmaceutska zdravstvena delatnost.

Glavna sestra 8721-909

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih građana 8721-909 lok. 33
Ambulanta opšte medicine 8721-909 lok. 34, 35, 36, 37

Služba za kućno lečenje 8721-909 lok. 24

Služba za hitnu medicinsku pomoć 8721-124, 8720-140, 8721-812 lok. 44

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine 8721-812 lok. 26
Školski i predškolski dispanzer 8721-909 lok. 27, 28
Polivalentno-patronažna služba 8721-909 lok. 55

Služba za zdravstvenu zaštitu žena 8721-909 lok. 54

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu 8721-909 lok. 58

Služba za zdravstvenu zaštitu radnika 8721-909 lok. 41

Služba medicine rada  8721-909 lok. 41
Odeljenje funkcionalne dijagnostike 8721-909 lok. 35

Konsultativno-specijalističke službe 8721-909 lok. 46
Internistička služba 8721-909 lok. 46
Neuropsihijatrijska služba 8721-909 lok. 53
Oftalmološka služba 8721-909 lok. 47
Otorinolaringološka služba 8721-909 lok. 40
Služba fizikalne medicine 8721-909 lok. 56

Epidemiološka služba 8721-909 lok. 17

Služba socijalne medicine 8721-909

Dijagnostička služba 8721-909 lok. 42
Laboratorija 8721-909 lok. 38
Rendgen kabinet 8721-909 lok. 42
Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku 8721-909 lok. 43

Služba za hemodijalizu, Vojvode Mišića 221, tel/faks 8723-560

Apoteke:
Vojvode Mišića 231, 8723-556
Miloša Obrenovića 127, 8721-288
Draževac bb, tel. 8780-103
Stubline, 8790-266

Zdravstvene stanice:
Stubline bb, 8790-259
Grabovac bb, 8760-011
Draževac bb, tel. 8780-103
Krtinska, Mladost bb
Ušće, Dugo polje 1
Skela, Šabački put bb, 8770-111
Zvečka, D. Vukovića Korčagina bb, 8765-435
Zabrežje, Radnička 1, 8755-145
Mala Moštanica, 8750-527

Ambulanta za školsku i predškolsku decu Barič
Barička reka bb, 8701-677

Zubne ambulante:
OŠ "Jovan Jovanović Zmaj", M. Vukosavljevića 1, 8723-640
Gimnazija "Obrenovac", M. Obrenovića 90, 8721-202
TC "Buda Davidović", M. Manića 14, 8721-178
OŠ "Posavski partizani", Posavskih partizana 2, 8721-131
"Prva obrenovačka osnovna škola", 8721-289

Zdravstvena stanica TE "Nikola Tesla A"
Urovci, Bogoljuba Uroševića bb, 8754-929
Ambulanta opšte medicine
Odeljenje funkcionalne dijagnostike
Zubna ambulanta, Urovci bb, 8755-011

Zdravstvena stanica TE "Nikola Tesla B"
Ušće bb, 8722-011
Ambulanta opšte medicine
Zubna ambulanta

Služba medicine rada "Prva iskra"
Barič, Barička reka bb, 8701-677