Duška Cvjetićanin, direktor

 

Rođena je 11. 08. 1962. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu . Ima položen pravosudni ispit.

Radni odnos je otpočela kao advokatski pripravnik. Od 1996. je radila u Republičkom geodetskom zavodu, u Centru za katastar nepokretnosti Beograda, na poslovima upravnog i stručnog nadzora nad izradom katastra nepokretnosti, šefa Odseka za opšte i pravne poslove i načelnika Odeljenja zajedničkih i opštih poslova. Obavljala je i poslove predsednika Komisije za izlaganje podataka premera i katastarskog klasiranja zemljišta i utvrđivanje prava na nepokretnostima za KO Krtinska, opština Obrenovac i KO Stari grad.

Od 15. 07. 2002. do 24. 03. 2003. obavljala je poslove pomoćnika sekretara Sekretarijata za imovinsko-pravne i građevinske poslove, a od 25. 03. 2003. do 1. 09. 2008. godine je obavljala poslove sekretara Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju.

Od 1.1.2009. godine je direktor ove službe.