Briga o zdravlju

U 2011. godini nastavljeni su napori Grada Beograda da se unapredi zdravstvena zaštita preseljenih stanovnika iz naselja „Gazela”.

Postoji kontinuitet mesečnih poseta ekipa zdravstvenih radnika iz domova zdravlja u opštinama Rakovica, Mladenovac, Zemun, Barajevo, Čukarica i Obrenovac, čime se postiže poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite. Zdravstveni radnici savetuju stanovnike naselja kako da ostvare svoje pravo na zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama, prvenstveno domovima zdravlja kod svog izabranog lekara.

Epidemiološkim anketama koje su sprovele službe domova zdravlja, radi se na stvaranju preliminarnog uvida u sveukupno zdravstveno stanje romske populacije i najčešću zdravstvenu problematiku koja je prati.

U domovima zdravlja su tokom prvih šest meseci 2011. godine sva deca obavila sistematske preglede potrebne za upis u školu i pripremni predškolski program. Službe za zdravstvenu zaštitu dece organizuju specijalističke preglede, pedijatrijske, fizijatrijske, stomatološke, logopedske testove funkcije govora, laboratorijske analize i ostale preglede za koje se ukaže potreba.

Pedijatri domova zdravlja takođe kontinuirano rade na kompletiranju vakcinacije svakog romskog deteta. Prilikom poseta kontrolišu se vakcinalni kartoni dece i sprovode vakcinacije.

Saradnja sa Kancelarijom Svetske zdravstvene organizacije u Beogradu ostvaruje se kontinuiranom podrškom i zajedničkim aktivnostima. Tokom 2009. godine urađeno je istraživanje o zdravstvenom stanju romske populacije u Srbiji u okviru kojeg je posebno analiziran status lica koja žive u romskim naseljima u Beogradu. Nastavak istraživanja se sprovodi tokom 2011. godine, sa ciljem da se podaci dobijeni od ispitanika u naseljima uporede sa podacima iz medicinske dokumentacije u domovima zdravlja.

Važan podatak predstavlja i činjenica da Sekretarijat za zdravstvo ima svog predstavnika u Savetodavnom odboru za zdravlje i životnu sredinu SWIFT projekta (Sustainable Waist Initiative for Healthier Tomorrow – Inicijativa za održivo upravljanje otpadom za zdravije sutra), koji je jedan od programa Svetske zdravstvene organizacije. Uspostavljanje centra za reciklažu i sortiranje otpada – SWIFT centra, najvažnija je planirana aktivnost iz ovog projekta. On prvenstveno podrazumeva integraciju sadašnjih neformalnih reciklažnih jedinica u regionalne strategije upravljanja otpadom tamo gde za to postoje uslovi, unapređenje efikasnosti i stope reciklaže, poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite i pristupa zdravstvenim ustanovama, korišćenje zdravstvenih usluga, proširivanje znanja o zdravstvenim pitanjima i promociju zdravlja. Grad Beograd je podržao otvaranje i početak rada prvog SWIFT centra na opštini Zvezdara. Posle šest meseci rada tokom prve polovine 2011. godine, u prvom reciklažnom centru se beleži porast ekonomske aktivnosti. Mesečno se prikupi preko 30 tona otpada, na taj način se obezbeđuje 75% zarada zaposlenih, razvija se saradnja sa velikim kompanijama, udruženjima privrednika, planira se širenje članstva i otvaranje dva nova centra tokom druge polovine 2011. godine na opštinama Rakovica i Čukarica. U Službi medicine rada Doma zdravlja „Zvezdara” obezbeđeni su takođe besplatni sistematski pregledi za sve zaposlene u reciklažnom centru, kao i neophodna zdravstvena zaštita za članove njihovih porodica.

Potrebno je istaći da su aktivnosti u 2011. godini nastavile usmerenje prethodnih godina, a to je informisanje i učenje o pravima u sistemu zdravstvene zaštite. Cilj je razvijanje zdravog stila života i izbegavanje rizika po zdravlje. Kontinuitet u radu na zdravstvenoj zaštiti čine redovne posete ekipa zdravstvenih radnika naseljima. Svrha ovakvih obilazaka je obezbeđivanje sredstava za kupovinu lekova i pomoćnih lekovitih sredstava koje nije moguće dobiti na recept, a predstavljaju znatno opterećenje za skromne budžete stanovnika naselja.

Dobra rešenja svakog socijalnog programa posebno stavljaju u fokus kvalitet života i dostupnost zdravstvenih usluga siromašnijim grupama stanovništva. Upravo je takav koncept uzet kao osnova za sprovođenje programa zdravstvene zaštite u novim zajednicama preseljenih stanovnika.

U pet domova zdravlja, na opštinama u kojima su naselja raseljenih iz naselja „Gazela”, Sekretarijat za zdravstvo je sproveo reorganizaciju kako bi zdravstveni radnici mogli u kontinuitetu da obilaze novoosnovana naselja. Ekipe domova zdravlja po potrebi direktno sprovode zdravstveno zbrinjavanje. U dogovorenim terminima, jednom mesečno, u obilazak ide ekipa sastavljena od lekara opšte medicine, pedijatra, patronažne sestre i romskog medijatora. Prilikom ovih poseta lekari pregledaju sve one pacijente koji sami ne mogu da dođu u dom zdravlja. Zdravstvene ekipe takođe pružaju pomoć invalidima u sprovođenju neophodne procedure za dobijanje ortopedskih pomagala.

U redovnoj razmeni informacija, razgovorima sa raseljenim stanovništvom i aktivnostima u radionicama koje se održavaju u zajedničkim prostorijama u naseljima, sprovode se programi za zdravstveno prosvećivanje svih članova zajednice. Posebno težište stavljeno je na razvoj svesti o reproduktivnom zdravlju žena, neophodnosti kompletne vakcinacije dece, značaju pravilne ishrane i higijenskih navika.

Na primer, u romskom naselju Kijevo Dom zdravlja „Rakovica” sprovodi redovne edukativne programe, a Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković” na Paliluli sprovodi projekat „Zdravlje za sve”. Ovi obrazovni programi i pružanje zdravstvenih usluga pripadnicima romske populacije uključuju i donacije sredstava za održavanje higijene.

U cilju unapređenja higijenskih uslova življenja i stvaranja odgovarajućeg okruženja, kao osnovnog preduslova za unapređenje zdravlja raseljenog stanovništva ekipa Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju je u septembru 2011. održala predavanje o higijeni i obavila dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u svim novoformiranim naseljima. Za decu je održano takmičenje u pranju ruku i najbolji su dobili nagrade, a zavod je svim stanovnicima naselja podelio sredstva za dezinfekciju i antibakterijske gelove, kao i postere o održavanju higijene u objektima, lične higijene i higijene ruku.

Provera vakcinalnog statusa i vanredna vakcinacija dece, zdravstveno-vaspitna predavanja, obilasci novorođenčadi, porodilja i odojčadi po planu poseta patronažne službe, higijensko-epidemiološki nadzor, opredeljivanje za izabranog lekara u domu zdravlja, kontrola suzbijanja vašljivosti sa podelom šampona protiv vaši, kao i upućivanje dece na pregled kod dermatologa čine deo redovne zaravstvene kontrole. U nekoliko navrata Apotekarska ustanova „Beograd” donirala je preparate za tretiranje vašljivosti i šuge, koji su dostavljeni predškolskim ustanovama „Rakovica”, „Barajevo”, „Mladenovac”, „Zemun”, „Čukarica”.

Jedan od podataka koji plastično oslikava kakvi su rezultati procesa uključenja preseljenih Roma u program zdravstvene zaštite je i taj da je do kraja 2010. godine zdravstvenu knjižicu dobilo 76,4% stanovnika novih naselja. U prvoj polovini 2011. procenat je porastao u korist onih koji imaju zdravstvenu knjižicu i iznosi 93,62%. Od ukupno 470 stanovnika novoformiranih naselja, zdravstvene knjižice su obezbeđene za njih 440. Prema Izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, lica romske nacionalnosti mogu dobiti zdravstvenu knjižicu na osnovu dve izjave: lične izjave da je lice romske nacionalnosti i lične izjave o mestu privremenog boravka.