Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

Kraljice Marije 1/XIII-XIV

e-mail: komunalno.stambeno@beograd.gov.rs

Nikola Kovačević, v.d. sekretara, 7157-278, fax 3376-367
Nikola Rajičić, v.d. podsekretara, 7157-278

Prijem stranaka radnim danima od 10 do 14 časova.

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove u skladu sa članom 59. Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda (,,Službeni list grada Beograda“ broj broj 8/13-prečišćen tekst, 9/13-ispr, 61/13, 15/14 i 37/14) obavlja poslove koji se odnose na:

• uređivanje i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj:
– snadbevanje vodom za piće,
– prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda,
– uređivanje načina korišćenja i upravljanja izvorima, javnim bunarima i česmama,
– upravljanje grobljima i pogrebne usluge,
– upravljanje pijacama,
– održavanje čistoće na površinama javne namene,
– održavanje javnih zelenih površina,
– dimničarske usluge,
– delatnost zoohigijene.

• uređivanje opštih uslova održavanja komunalnog reda u gradu;

• vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih i drugih delatnosti iz nadležnosti sekretarijata;

• staranje o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja;

• restauraciju fasada zgrada koje su utvrđene za kulturna dobra, u skladu sa zakonom;

• sprovodi javne nabavke iz nadležnosti Sekretarijata;

• obezbeđuje sredstva za označavanje naziva naseljenih mesta ulica i trgova na delu teritorije grada i obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Sekretarijat vrši i poslove državne uprave koje republika poveri gradu u oblastima iz delokruga sekretarijata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​
ORGANIZACIONA STRUKTURA

– Sektor za komunalne delatnosti;
– Sektor za komunalno uređenje voda;
– Sektor za normativne i pravne poslove;
– Sektor za ekonomsko-finansijske poslove ​i poslove zoohigijene;
– Sektor za stambene i komunalne poslove u oblasti održavanja stambenih zgrada.

  
  Korisni linkovi