Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda

Gradski centar za socijalno preduzetništvo Beograda
Trg Nikole Pašića 8 – Centar
Tel/faks: 3342-337
www.gradskicentar.rs
socijalnopreduzetnistvo@gradskicentar.rs

Direktor: Miodrag Pešić

Osnovan je 13. februara 2013. godine, na osnovu odluke Skupštine grada Beograda broj: 5-765/12-S od 14. decembra 2012. godine, kao ustanova javne službe, radi pružanja usluga u oblasti razvoja socijalnog preduzetništva i opšte socijalne zaštite.

Ciljne grupe korisnika Centra su osobe sa velikim poteškoćama u zapošljavanju, marginalizovane i socijalno ugrožene kategorije stanovništva na teritoriji Beograda kao i socijalna preduzeća i preduzetnici.

Vizija – Prepoznati lider posvećen rešavanju društvenih pitanja kroz razvoj, podršku i promovisanje socijalnog preduzetništva.

Misija – Stvaranje uslova na tržištu i inovativnih modela za samozapošljavanje i zapošljavanje socijalno ugroženih grupa i smanjenje socijalnih razlika, jačanje društvene i ekološke svesti kao i profesije socijalnog preduzetništva kroz edukaciju i savetovanje.

Ciljevi Centra su:
- Uticaj na kreiranje okruženja i politike za razvoj platforme i održivosti socijalnog preduzetništva.
- Identifikovanje potencijala za socijalnu pripremu i uključivanje korisnika u programe socijalnog zapošljavanja i preduzetništva.
- Razvoj partnerstva Centra sa institucijama, organizacijama, fondacijama, asocijacijama, univerzitetima, radi proširivanja programa, aktivnosti, kapaciteta i širenja koncepta uključivanja šire javnosti u rešavanje problema korisnika Centra.

Korisnici Centra su lica koja ostvaruju prava ili usluge u skladu sa propisima iz oblasti socijalne zaštite i nezaposlena lica u skladu sa propisima iz oblasti zapošljavanja, kojima je potrebna pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća, i to:
- lica koja ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć ili pomoć za osposobljavanje, odnosno novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti;
- dugoročno nezaposlena lica starija od 50 godina života;
- pripadnici etničkih zajednica kod kojih je utvrđena stopa nezaposlenosti na teritoriji jedinice lokalne samouprave viša u odnosu na prosečnu stopu nezaposlenosti u Republici Srbiji;
- osobe sa invaliditetom;
- interno raseljena i izbegla lica;
- samohrani roditelji ili supružnici iz porodice u kojoj su oba supružnika nezaposlena;
- povratnici po sporazumu o readmisiji;
- lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora;
- žrtve trgovine ljudima, zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja ili eksploatacije;
- lica koja se suočavaju sa egzistencijalnim teškoćama zbog zavisnosti od alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, posle završetka programa odvikavanja;
- druga teže zapošljiva lica u skladu sa propisima o zapošljavanju, odnosno drugi korisnici u skladu sa propisima iz oblasti socijalne zaštite.

Delatnosti Centra se ogledaju u:
• Podizanju svesti o značaju socijalnog preduzetništva, stvaranje podsticajnog ambijenta za profesionalnu i društvenu uključenost korisnika Centra.
• Promociji inkluzije socijalno ugroženih društvenih grupa kroz socijalno preduzetništvo.
• Podršci radnoj aktivaciji korisnika.
• Izradi i učešću u programima i projektima za razvoj socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća.
• Praćenju i implementaciji najboljih praksi iz uporednih stranih modela razvoja i podsticanja socijalnog preduzetništva.

Centar je podeljen u tri sektora:
1. Sektor za razvoj socijalnog preduzetništva - čija je uloga da pomogne socijalnim preduzećima,  socijalnim preduzetnicima i budućim preduzetnicima da razviju proizvode, usluge i tržišta, da dizajniraju i sprovode marketinške strategije, u ekonomskim i finansijskim kretanjima u oblasti poslovanja, praćenju tržišne pozicije i konkurentnosti, kao i sva druga pitanja u oblasti socijalnog preduzetništva.
2. Sektor za obrazovanje - čija je uloga da izvrši pripreme za aktivnu politiku zapošljavanja i samozapošljavanja po prilagođenim programima koji se odnose na individualno savetovanje, razvoj podsticaja, tehničku pomoć, poboljšanje radnih sposobnosti i socijalnih veština, stručnih obuka, daljeg obrazovanja i razvoja veština.
3. Sektor za opšte poslove - čija je uloga da bude podrška socijalnim preduzetnicima u pravnim i ekonomskim okvirima, finansijama i računovodstvu, ljudskim resursima i razvoju i drugim pitanjima iz svakodnevnog poslovanja. Kao i razvijanje partnerstva sa institucijama, organizacijama, fondacijama, udruženjima, univerzitetima kako bi proširio svoje programe i ciljeve i uključio širu javnosti u rešavanju problema ugroženih grupa i njihovo uključivanje u društvo.

Sredstva za rad i poslovanje Centra obezbeđuju se:
- iz budžeta Grada Beograda;
- iz prihoda koje Centar ostvaruje pružanjem usluga;
- iz donacija, poklona, priloga i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica
- iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.