Direkcija za upravljanje otpadom

Kraljice Marije 1/V
e-mail: direkcijauo@beograd.gov.rs

Direkcija za upravljanje otpadom
Filip Abramović, direktor, 7157-845

Direkcija za upravljanje otpadom obavlja poslove planiranja i organizacije upravljanja otpadom koji se odnose na:
izradu, reviziju i sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom;

  • podsticanje, razvoj, organizaciju, izradu i praćenje pojedinačnih programa, planova i projekata u oblasti upravljanja otpadom (prevencije nastajanja, podsticanje odvojenog sakupljanja otpada, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada);
  • uređivanje, obezbeđivanje, organizovanje i sprovođenje upravljanja komunalnim otpadom i obezbeđivanja uslova za njegov razvoj;
  • sanaciju i remedijaciju postojećih i izgradnju novih deponija; izgradnju i rad postrojenja za tretman otpada i njegovo iskorišćenje;
  • učešće u određivanju i pripremanju lokacija, izgradnji, opremanju i radu centara za sakupljanje i skladištenje reciklabilnog, kabastog, opasnog i drugog otpada iz domaćinstva, uključujući i transfer stanice;
  • informisanje, obrazovanje i razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom i dr.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

SEKTOR ZA PLANIRANJE I ORGANIZACIJU UPRAVLJANJA OTPADOM obavlja stručne poslove koji se odnose na: izradu i sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom; planiranje i izgradnju sistema upravljanja otpadom; organizaciju primarne selekcije, sakupljanja i reciklaže otpada; uređivanje, obezbeđivanje, organizovanje i sprovođenje upravljanja komunalnim otpadom, kao i uređivanje postupka naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim, odnosno inertnim i neopasnim otpadom; promociju i prezentaciju aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom, uspostavljanje i održavanje specifičnih baza podataka u ovoj oblasti.
1) Odeljenje za planiranje i izgradnju sistema upravljanja komunalnim otpadom
2) Odeljenje za organizaciju primarne selekcije, sakupljanja i reciklaže otpada
3) Odeljenje za pravne i ekonomske poslove