Razlika u ovlašćenjima između komunalnog policajca i komunalnog inspektora

Postupanje komunalnih inspektora, vrši se na osnovu ovlašćenja i Zakona o komunalnim delatnostima i Odluke o komunalnoj inspekciji, dok komunalni policajci postupaju na osnovu ovlašćenja datih Zakonom o komunalnoj policiji i Odlukom o komunalnoj policiji.

Komunalni policajci postupaju po istim odlukama kao i komunalni inspektori, u skladu sa datim ovlašćenjima na osnovu propisa, u zakonom i propisima zaokruženoj oblasti.

Komunalni policajac je ovlašćen da kada na licu mesta zatekne povredu propisa, može legitimisati prekršioca i izreći meru prema učiniocu koji je zatečen na licu mesta. Za povredu propisa za koje je potrebno voditi postupak i utvrđivati naknadno izvršioca ili doneti neophodnu meru ili rešenje za uklanjanje ili ispravljanje utvrđene nepravilnosti, predmet prosleđuje na dalje postupanje stvarno i mesno nadležnoj komunalnoj inspekciji grada ili opštine ili drugom ovlašćenom inspetoru (za zaštitu životne sredine, građevinskom inspektoru, turističkom inspektoru, inspektoru za nadzor nad trgovinom itd...), kako bi u upravnom postupku ovlašćeni inspektori utvrdili i rešenjem naložili ispravljanje utvrđene povrede propisa i po potrebi sproveli izvršenje administrativnim putem ili preko trećeg lica.

Svrha postupanja i stalnog prisustva komunalnih policajaca na ulicama grada nije samo represivno, već i preventivno delovanje tj., da komunalni policajac u određenim slučajevima može i izreći meru upozorenja licu, ukazati na propust i preventivno upoznati i upozoriti na poštovanje propisanog komunalnog reda.

Komunalni policajac je ovlašćen da legitimiše lice koje je zatečeno u činjenju prekršaja, da isto ako nema ili odbije da pruži ličnu kartu na uvid pretrese, po potrebi upotrebi i druga sredstva prinude i lice dovede u najbližu policijsku stanicu radi utvrđivanja identiteta i preduzimanje daljih mera tj., za utvrđeni prekršaj izda prekršajni nalog, sačini zapisnik radi podnošenja zahteva nadležnom sudu ili prosleđenja spisa na dalje postupanje nadležnom organu.

Komunalni policajci postupaju i po prenešenim nadležnostima i u skladu sa drugim zakonima, naročito kada je u pitanju postupanje u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, Zakona o prekršajima, koji su implementirani u propise i nad kojima vrše kontrolu i nadzor.

Kada u toku vršenja komunalno-policijskih poslova komunalni policajac utvrdi nadležnost drugog organa, o utvrđenom stanju sačinjava zapisnik ili službenu belešku i spise prosleđuje na dalje postupanje stvarno i mesno nadležnom organu ili odmah na drugi način obaveštava nadležni organ.

Saradnja sa svim inspekcijskim službama, kao i drugim organima, organizacijama i javnim kominalnim preduzećima, obavlja se međusobnim obaveštavanjem, razmenom informacija, pružanjem neposredne pomoći i asistencije prilikom izvršenja njihovih poslova i preduzimanjem zajedničkih mera i aktivnosti.