JP „Putevi Beograda”

Adresa preduzeća: 27. marta 43-45
Adresa za prijem pošte: Masarikova 5
Telefon: 3061-686
e-mail: info@putevibeograda.rs

Direktor: Slaviša Živković

Organizacioni delovi preduzeća:

1. Sektor za bezbednost saobraćaja, GIS i saobraćajno tehničke podatke;  

2. Sektor za planove, tehničku i projektnu dokumentaciju; 

3. Sektor za održavanje saobraćajne signalizacije i opreme; 

4. Sektor za održavanje javnih puteva i putnih objekata; 

5. Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove; 

6. Sektor za ekonomsko-finansijske poslove.

Delatnost preduzeća:

-  Organizovanje i obavljanje stručnih poslova na izgradnji, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti javnih puteva grada Beograda;
-  Korišćenje javnog puta (organizovanje i kontrola naplate naknade za upotrebu javnog puta, obavljanje javnih ovlašćenja i sl.);
-  Zaštita javnog puta;
-  Obavljanje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji javnog puta;
-  Ustupanje radova na održavanju javnog puta;
- Organizovanje stručnog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom javnog puta;
- Planiranje izgradnje, rekonstrukcije, organizacije i zaštite javnog puta;
- Označavanje javnog puta;
- Vođenje evidencije o javnim putevima i o saobraćajno-tehničkim podacima za te puteve.