Sekretarijat za finansije

Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678

Tatjana Milivojević, v.d. sekretara, 3229-767
Milomir Đurović, v.d. podsekretara, 3232-541

Sektor za trezor
Gordana Kukrkić, rukovodilac, 3216-276, 3216-402

Sekretarijat za finansije vrši poslove koji se odnose na:
- bilansiranje javnih sredstava i javnih izdataka budžeta grada i budžeta gradskih opština;
- pripremu odluka za ostvarivanje izvornih javnih prihoda i praćenje njihovog sprovođenja;
- makroekonomsku i fiskalnu analizu javnih sredstava u funkciji finansiranja javnih potreba grada i gradskih opština;
- utvrđivanje obima i kriterijuma za finansiranje gradskih opština;
- praćenje i evidentiranje podataka o kretanju prihoda gradskih opština;
- planiranje i pripremu budžeta grada;
- poslove trezora grada koji se odnose na finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda budžeta, budžetsko računovodstvo i izveštavanje na nivou glavne knjige trezora, upravljanje dugom i finansijskom imovinom;
- plasiranje sredstava grada;
- finansijsko-računovodstvene poslove direktnih korisnika budžetskih sredstava koji se odnose na učešće u pripremi finansijskih planova i završnih računa budžetskih korisnika, kontrolu novčanih dokumenata i instrumenata plaćanja sa aspekta ugovornih obaveza i namenskog korišćenja sredstava;
- blagajničko poslovanje, vođenje poslovnih knjiga i drugih evidencija po korisnicima, usaglašavanje potraživanja i obaveza;
- upravljanje finansijskim informacionim sistemom;
- poslove koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata koji se finansiraju iz budžeta grada i imovinsko-pravne poslove koji se odnose na realizaciju ovih investicija i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

Zakonom predviđene funkcije trezora vrše se u Sektor za trezor.

  
  Korisni linkovi