Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Masarikova 5/XI
e-mail: beoeko@beograd.gov.rs 

Ivana Vilotijević, sekretar, 3616-191
dr Jasmina Madžgalj, podsekretar, 3616-191

Prijem stranaka radnim danima od 8.30 do 15.30 časova.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

SEKTOR ZA MONITORING I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE obavlja studijsko-analitičke, dokumentacione i druge stručne poslovi koji se odnose na: praćenje kvaliteta činilaca životne sredine (vazduh, voda, zemljište), uticaja buke i vibracija, jonizujućih i nejonizujućih zračenja, odnosno zagađujućih materija i energije na životnu sredinu, vođenje i ažuriranje lokalnog registra izvora zagađivanja; suzbijanje štetnih organizama, prevenciju i zaštitu od udesa; izveštavanje, pripremu i objavljivanje podataka, izveštaja i informacija o stanju životne sredine i sprovedenim aktivnostima, obrazovanje u oblasti životne sredine, podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i saradnju sa udruženjima, uspostavljanje i održavanje informacionog sistema životne sredine Beograda. 
1) Odeljenje za monitoring životne sredine,
2) Odeljenje za preventivnu zaštitu životne sredine,
3) Odeljenje za izveštavanje, obrazovanje i saradnju sa udruženjima.

SEKTOR ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RESURSIMA obavlja se studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i dobara, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine; izradu, koordinaciju sprovođenja, praćenje i izveštavanje o napretku u sprovođenju programa zaštite životne sredine i akcionog plana, izradu ili učešće u izradi akcionih i sanacionih planova i projekata, planova poboljšanja kvaliteta životne sredine; pripremu promocije i prezentacije planova, programa i projekata; zaštitu prirodnih vrednosti, javnih i zaštićenih prirodnih dobara; uspostavljanje, održavanje i korišćenje podataka iz specifičnih baza podataka od interesa za zaštitu prirode i životne sredine
1) Odeljenje za strateške planove i međuresornu koordinaciju,
- Odsek za klimatske promene, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije;
2) Odeljenje za projekte zaštite prirode i životne sredine,
- Odsek za zaštitu prirode i upravljanje resursima.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE obavlja upravne, studijsko-analitičke i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa u oblasti zaštite prirode i životne sredine (vazduha, vode, zemljišta, upravljanja otpadom, hemikalijama, zaštite od buke, nejonizujućih zračenja, procene uticaja na životnu sredinu, integrisanog sprečavanja i kontrole zagađivanja, prostornog planiranja i izgradnje i dr); poverene poslove sprovođenja postupaka utvrđivanja uslova i mera zaštite životne sredine za potrebe planiranja i uređenja prostora i izgradnju objekata, procenu uticaja planova, programa i projekata na životnu sredinu, izdavanje integrisanih dozvola za rad postrojenja i obavljanja aktivnosti, izdavanja dozvola za upravljanje otpadom, dozvola za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija i za korišćenje naročito opasnih hemikalija, dozvola za rad stacionarnih izvora zagađivanja vazduha, kao i u drugim oblastima koje Republika poveri gradu Beogradu.
1) Odeljenje za procenu uticaja planova i programa na životnu sredinu,
2) Odeljenje za procenu uticaja projekata na životnu, 
3) Odeljenje za izdavanje dozvola.

SEKTOR ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE I POSLOVE NABAVKI obavlja normativno-pravne, upravne, studijsko-analitičke, finansijsko-računovodstvene i druge stručne poslove koji se odnose na: praćenje i primenu zakona i drugih propisa u oblasti zaštite prirode, prirodnih resursa i životne sredine, budžetskog sistema i finansiranja lokalne samouprave, radnih odnosa; izradu propisa, upravnih i drugih akata; planiranje, pripremu i sprovođenje postupaka javnih nabavki dobara, usluga i izvođenja radova; izradu akata u postupcima nabavki na koje se zakon ne primenjuje; izradu ugovora; izradu i izvršenje budžeta grada Beograda, odnosno godišnjeg finansijskog plana u okviru budžetskih aproprijacija i budžetskog fonda; planiranje, pripremu i izradu programa korišćenja sredstava budžetskog fonda.
1) Odeljenje za pravne poslove,
2) Odeljenje za poslove nabavki,
3) Odeljenje za ekonomske poslove.

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM 
e-mail: direkcijauo@beograd.gov.rs

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM vrši poslove planiranja i organizovanja upravljanja otpadom koji se odnose na: izradu, izmene i sprovođenje lokalnog plana upravljanja otpadom; podsticanje, razvoj, organizaciju, izradu i praćenje pojedinačnih programa, planova i projekata u oblasti upravljanja otpadom, prevencije, ponovnog iskorišćenja i reciklaže otpada; uređivanje, obezbeđivanje, organizovanje i sprovođenje upravljanja komunalnim otpadom i obezbeđivanje uslova za njegov razvoj, kao i uređivanje postupaka naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim, odnosno inertnim i neopasnim otpadom; uređenje i organizovanje selekcije i odvojenog sakupljanja otpada, uključujući i učestalost sakupljanja otpada radi reciklaže (papir, metal, plastika i staklo); obezbeđivanje odlaganje otpada u kontejnere, kante ili na drugi način; preduzimanje mera kojima se obezbeđuje visok kvalitet reciklaže; preduzimanje mera kojima se obezbeđuje i promoviše ili unapređuje ponovno iskorišćenje otpada i obezbeđivanje da se otpad ne meša sa drugim vrstama otpada ili drugim materijalima sa različitim svojstvima; učešće u određivanju i pripremanju lokacija i izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman, odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada; učešće u određivanju i pripremanju lokacija, obezbeđivanju, opremanju i radu centara za sakupljanje otpada iz domaćinstva koji nije moguće odložiti u kontejnere za komunalni otpad (kabasti, biorazgradivi i drugi otpad) uključujući opasan otpad iz domaćinstva, kao i transfer stanica; preduzimanje mera za podsticanje ponovne upotrebe i pripreme za ponovnu upotrebu proizvoda; vođenje evidencije divljih deponija i postojećih nesanitarnih deponija i obezbeđivanje njihovog uklanjanja, sanacije i rekultivacije uz izradu projekata sanacije i rekultivacije; vođenje evidencije o prikupljenom komunalnom otpadu; vršenje nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom; izrada izveštaja o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom; sprovođenje postupaka javnih nabavki iz svoje nadležnosti; informisanje, obrazovanje i razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom i druge poslove u oblasti planiranja i organizovanja upravljanja otpadom u skladu sa zakonom, Statutom grada Beograda i drugim propisima.
1) Odeljenje za planiranje i izgradnju sistema upravljanja komunalnim otpadom,
2) Odeljenje za organizaciju primarne selekcije, sakupljanja i reciklaže otpada.

  
  Korisni linkovi