Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju

Svetozara Markovića 85a,
tel. 2683-487, 2682-278, faks: 3620-414
e-mail: office@centarbgd.org.rs
www.centarbgd.org.rs

Direktor: Petar Jordanov

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju je počeo sa radom 1990. kao socijalna ustanova, koja obezbeđuje tretman u okviru dnevnog i stacionarnog smeštaja, deci i omladini sa različitim vrstama poremećaja - oštećenjem sluha, mentalnom retardacijom i autizmom.

U Centru je zbrinuto oko 440 dece i omladine. Angažovano je oko 110 defektologa različitih  usmerenja - oligofrenologa, surdoaudiologa, logopeda, reedukatora psihomotorike-radnih terapeuta i 6 profesora fizičkog vaspitanja. Odluku o prijemu deteta u Centar, donosi Stručan tim  Centra, koji čine 6 psihologa, 5 logopeda i 6 socijalna radnika, na čelu sa koordinatorom tima.

Negu, opštu i psihijatrijsku zdravstvenu zaštitu obezbeđuju lekar specijalista neuropsihijatar, lekar opšte prakse, 23 medicinske sestre i 68 negovateljica. U administrativno-tehničkoj službi je zaposleno 38 radnika.

Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju ustanova je socijalne zaštite, koja u svom sastavu danas ima osam dnevnih boravaka za decu i omladinu sa autizmom i intelektualnim teškoćama. Pored dnevnih boravaka u sastavu Centra postoje i Stacionar za osobe sa autizmom i Dom učenika sa oštećenjem sluha. Osnovna funkcija dnevnih boravaka Centra je dnevno zbrinjavanje osoba sa ometenošću u razvoju uz pružanje adekvatnog defektološkog tretmana, zatim usluga ishrane i preventivne zdravstvene zaštite, kao i većeg uključenja i participacije u društvene tokove.

Osnivač Centra je Skupština Grada Beograda, odnosno Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu.