Sektor za cene

Kraljice Marije 1/XIV

, direktor, 7157-371

Sektor za cene obavlja  sledeće poslove:
- predlaže rešenja o davanju saglasnosti na nivo cena komunalno-stambenih, saobraćajnih, urbanističkih i drugih usluga javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd;
- priprema predloge godišnjih programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća;
- priprema zaključaka o utvrđivanju mase zarada za javna i javno komunalna preduzeća;
- priprema analiza uslova poslovanja i izveštavanja za javna, javno komunalna preduzeća i ustanove;
- priprema mišljenja po zahtevima sekretarijata;
- prati realizaciju zarada u javnim preduzećima saglasno usvojenim programima poslovanja;
- priprema infarmacije o godišnjim rezultatima poslovanja javnih komunalnih preduzeća po finansijskom izveštaju;
- priprema predloge rešenja o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti, pokriće gubitaka i uvećanje kapitala u javnim preduzećima;
- priprema predloge posebnog i kolektivnih ugovora za javna preduzeća;
- priprema predloge socijalnog programa za zaposlene u javnim preduzećima;
- priprema predloge rešenja o refundacijama sredstava javnim komunalnim preduzećima po osnovu tehnološkog viška;
- priprema predloge rešenja o refundacijama sredstava javnim komunalnim preduzećima po osnovu ostvarenih popusta na komunalne proizvode i usluge.