ponedeljak, 4. jul 2016.

Sekretarijat za saobraćaj

Poziv za podnošenje prijava za finansiranje ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu koje realizuju udruženja

U skladu sa članom 38. Zakona o udruženjima (''Službeni glasnik RS'', br. 51/09 i 99/11 i dr. zakoni) i Odluke o finansiranju ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda koje realizuju udruženja (''Sl. list grada Beograda'', br. 31/16)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za saobraćaj

upućuje

POZIV
za podnošenje prijava za finansiranje ili sufinansiranju projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu koje realizuju udruženja 

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, na osnovu Zaključaka gradonačelnika grada Beograda broj 34-4436/16-G od 30. juna 2016. godine, poziva sva zainteresovana udruženja da podnesu prijavu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu.
U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih opštih i posebnih ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja: 
Opšti cilj finansiranja projekata udruženja iz oblasti bezbednosti saobraćaja je unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na području grada Beograda za 2016. godinu.
Posebni ciljevi finansiranja projekata su:
• planiranje i sprovođenje aktivnosti u cilju unapređivanja i učvršćivanja pozitivnih stavova i ponašanja značajnih za bezbedno učešće u saobraćaju (kampanje, seminari, akcije, tribine, izdavaštvo, promocije, i sl.);
• pružanje podrške unapređenju saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, sa ciljem sticanja znanja, veština i navika neophodnih za bezbedno učešće u saobraćaju  (pružanje podrške stručnom usavršavanju vaspitača, učitelja i nastavnika; podrška saobraćajnom vaspitanju i obrazovanju dece predškolskog uzrasta, u srednjim i osnovnim školama; pružanje podrške projektima međuvršnjačke edukacije iz oblasti saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, kao i realizaciji takmičenja dece školskog uzrasta iz oblasti bezbednosti saobraćaja (najbolji likovni, literarni, muzički i drugi radovi); 
• pokretanje i sprovođenje konkretnih aktivnosti iz oblasti bezbednosti ranjivih učesnika u saobraćaju (pešaci, biciklisti, motociklisti);
• pokretanje i sprovođenje aktivnosti u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i njihovih posledica;
• druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti, kako građana, tako i nadležnih institucija, o značaju bezbednosti saobraćaja.
Pravo da konkurišu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata imaju udruženja koja:

– su registrovana u Registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

– imaju sedište na teritoriji grada Beograda;

– saglasno odredbama statuta, ostvaruju ciljeve iz oblasti  bezbednosti saobraćaja.

Podnosioci prijave dostavljaju sledeću dokumentaciju u dva primerka:
• prijavni formular i projekat u elektronskoj i štampanoj formi - potpisan i overen pečatom udruženja sa predlogom budžeta projekta koji je sastavni deo prijavnog formulara (u štampanoj formi - potpisan i overen pečatom udruženja i elektronskoj formi u Microsoft Office Excel programu);
• fotokopiju važećeg Statuta udruženja (u celini); 
• potpisane i pečatirane protokole o saradnji sa svim partnerima na projektu  (ukoliko postoje);
• pozitivne reference (ukoliko ih ima, na primer: pisma preporuke i pisma podrške).

Ukoliko učesnik konkursa ne podnese navedenu dokumentaciju (osim pozitivnih referenci, potpisanih i pečatiranih protokola o saradnji sa svim partnerima na projektu koje podnosi ukoliko ima), prijava će biti odbačena kao nepotpuna i neće biti rangirana.

Visina obezbeđenih finansijskih sredstava za podršku projektima udruženja je 10.100.000,00 RSD.
Maksimalan iznos za finansiranje ili sufinansiranje projekta udruženja je 2.000.000,00 RSD.

Podnosioci prijave mogu podneti najviše 1 prijavu.  
Za ocenu svih pristiglih projekata biće zadužena Komisija. 
Komisija će izvršiti proveru ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, obaviće stručni pregled i vrednovati predložene projekte, u skladu sa uslovima i kriterijumima konkursa.
Komisija će vršiti rangiranje projekata; utvrditi predlog rang-liste i istu objaviti na zvaničnoj internet strani grada Beograda www.beograd.rs, i sajtu Sekretarijata za saobraćaj www.bgsaobracaj.rs, i portalu E – uprave, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona  330-9653 i 330-9432 ili putem E-maila: marija.lazarevic@beograd.gov.rs i aleksandra.pavlovic@beograd.gov.rs.

Prijavni formular, projekat i prateća dokumentacija podnosi se u štampanoj i elektronskoj formi (na USB/CD-u) - potpisan i overen pečatom udruženja  u 2 (dva) primerka (u daljem tekstu: Prijava).
Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti direktno na pisarnici Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, 27.marta 43-45 ili preporučeno poštom sa povratnicom, na kojoj mora da piše: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, 27.marta 43-45, II sprat, Komisija za rangiranje i praćenje realizacije projekata iz oblasti unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Beograda za 2016. godinu koje realizuju udruženja, NE OTVARATI.
Na zadnjoj strani: Naziv i adresa podnosioca prijave.

Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.
Krajnji rok za dostavljanje prijave je 19. jul 2016. godine do 12.30 časova.
Svaka prijava koja dospe nakon krajnjeg roka, bez obzira na način dostavljanja, smatraće se neblagovremenom i neće se razmatrati i ista će biti neotvorena vraćena podnosiocu prijave.
Krajnji rok za realizaciju projekta je 5 meseci od dana potpisivanja Ugovora.