nedelja, 5. mart 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije „Ciglana uz Batajnički put” sa Izveštajem o strateškoj proceni

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 28. februara 2017. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije „Ciglana uz Batajnički put“, gradska opština Zemun  sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE „CIGLANA UZ BATAJNIČKI PUT”, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. marta do 4. aprila 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), 13. aprila 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. 27. marta br. 43-45, najkasnije do 4. aprila 2017. godine.