utorak, 13. jun 2017.

Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Javna prezentacija urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju „ulaznog punkta“ u okviru Muzeja istorije Jugoslavije

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br.72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14) 
oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju „ulaznog punkta“ u okviru Muzeja istorije Jugoslavije na GP1 formiranoj od KP 20066 KO Savski venac i delova KP 20059, 20060, 20065, 20067, 20068, 20069, 20138, 20061/1, 20062/1, 20062/3, 20122/1, 20123/1, 20123/2, 20124/2, 20139/1 i 20143/1 KO Savski venac

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 13. do 19. juna 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je „URBICUS” Bulevar Nikole Tesle br.2/1, Zemun. 

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br.1, najkasnije do 19. juna 2017. godine.