ponedeljak, 17. jul 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog kompleksa „Kalemegdan park”

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09, 64/10 - Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14) 

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog kompleksa „Kalemegdan park” na građevinskoj parceli GP1 koja se formira od KP 698, KP 702/1 i KP 703/1 KO Stari grad u bloku između ulica Tadeuša Košćuška, Cincar Jankove, Cara Uroša i Uzun Mirkove, na teritoriji GO Stari grad u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. do 25. jula 2017.godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je privredno društvo „BUREAU3 Partners” doo iz Beograda, ul. Savska br. 9.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Sonja Mitrović, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica kraljice Marije br. 1, najkasnije do 25. jula 2017.godine.