sreda, 9. avgust 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekta internacionalne privatne srednje škole na katastarskoj parceli 20866 KO Savski venac, u Ulici Neznanog junaka br. 36 u Beogradu

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14),
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
Oglašava
JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju objekta internacionalne privatne srednje škole na katastarskoj parceli 20866 KO Savski venac, u Ulici Neznanog junaka br. 36 u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 10. do 16. avgusta 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Projektni biro „ArhiM” iz Beograda, Bulevar Arsenija Čarnojevića br. 37.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, ul. Kraljice Marije br. 1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta br. 43-45, najkasnije do 16. avgusta 2017. godine.