četvrtak, 17. avgust 2017.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/17

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole Pašića 6

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 13/17 - Izrada prethodne studije opravdanosti sa izradom urbanističkog projekta za privođenje nameni SRC “Pionirski grad” i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju smeštajnih paviljona

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku