ponedeljak, 11. septembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta posebne namene na KP 3953/3 KO Surčin

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU OBJEKTA POSEBNE NAMENE NA KAT. PARCELI 3953/3 KO SURČIN

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta 43-45 (ispred sale 2 u suterenu) od 11. do 18. septembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je JUP „Urbanistički zavod Beograda“ Palmotićeva 30, Beograd.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Marija Zečević Vuković, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1, najkasnije do 18. septembra 2017. godine.