nedelja, 1. oktobar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina XI), Gradska opština Surčin sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 21. septembra 2017. godine utvrdila je Nacrt plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina XI), Gradska opština Surčin sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt plana detaljne regulacije dela privredne zone P1 (celina Xi), Gradska opština Surčin sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u Gradskoj opštini Surčin, ul. Vojvođanska br. 79, od 2. oktobra do 2. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 23. novembra 2017. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 2. novembra 2017. godine.