ponedeljak, 16. oktobar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Rani javni uvid u Plan detaljne regulacije za deo privredne zone uz autoput Beograd - Novi Sad kod naselja Batajnica, Zemun

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 5. oktobra 2017. godine, na osnovu čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i čl. 11. i 19. Poslovnika o radu Komisije za planove Skupštine grada Beograda, donela je Zaključak kojim

oglašava

RANI JAVNI UVID
U PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO PRIVREDNE ZONE UZ AUTOPUT BEOGRAD – NOVI SAD KOD NASELJA BATAJNICA, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 23. oktobra do 6. novembra 2017. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Beograd, Kraljice Marije 1, najkasnije do 6. novembra 2017. godine.