sreda, 15. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Odluka o izmeni ugovora za javnu nabavku 37/16, partija 8

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

ODLUKU O IZMENI UGOVORA
za javnu nabavku broj 37/16 - Radovi na objektima Gradske uprave, na period od dve godine, oblikovanu po partijama, partija 8 - suvomontažni radovi

Odluka

Dokumentacija vezana za javnu nabavku