sreda, 22. novembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija urbanističkog projekta za dogradnju, nadziđivanje i rekonstrukciju uličnog objekta na kp 3639 KO Vračar

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za dogradnju, nadziđivanje i rekonstrukciju uličnog objekta na katastarskoj parceli 3639 KO Vračar, u Ulici Južni bulevar 43 u Beogradu

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 23. do 30. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.

Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Privredno društvo za projektovanje i inženjering „ARKO TRADE” d.o.o.iz Beograda.

Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta.

Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta 43-45, najkasnije do 30. novembra 2017. godine.