sreda, 22. novembar 2017.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju sale za predavanja sa pratećim sadržajima u porti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu

Na osnovu člana  63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- isp., 64/10 odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 , odluka US i 50/13, 132/14 i 145/14)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU
Urbanističkog projekta za izgradnju sale za predavanja sa pratećim sadržajima u porti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu, na katastarskim parcelama 1143 i 1144/1 K.O.Čukarica

JAVNA PREZENTACIJA obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 23. do 30. novembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 15 časova.
Nosilac izrade predmetnog Urbanističkog projekta je Preduzeće za projektovanje, inženjering, konsalting i menadžment „STYLE POINT“ iz Beograda, Pere Todorovića 1.
Nosilac izrade predmetnog urbanističkog projekta u toku održavanja javne prezentacije davaće obaveštenja o urbanističko arhitektonskom rešenju Urbanističkog projekta. 
Za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije ovlašćena je Ivana Đurović d.i.a., Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove, Kraljice Marije 1.
Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, 27. marta 43-45, najkasnije do 30. novembra 2017. godine.