sreda, 29. novembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 41/17, partija 1

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za  javnu nabavku 41/17 – Toneri za potrebe Gradske uprave, partija 1 – Toneri i kertridži za štampače marke „NR”

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku