četvrtak, 7. decembar 2017.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 48/17, partija 2

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za javnu nabavku broj 48/17 – Servisiranje sa obezbeđivanjem rezervnih delova za fotokopir aparate i štamparsku mašinu, oblikovane po partijama, za partiju 2- KONIKA MINOLTA

 

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku