četvrtak, 8. februar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/18

U skladu sa članom 57, a u vezi sa članom 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 2/18 – Radovi na tekućem održavanju dnevnog centra i kluba Ledine

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku