petak, 9. februar 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za javnu nabavku broj 50/17, partija 7

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU
za javnu nabavku broj 50/17 – Mleko i mlečni proizvodi, sveže meso, hrana i alkoholna pića za restorane, partija 7 -  Sladoled

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku