petak, 9. februar 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18

U skladu sa članom 57, a u vezi sa članom 39. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu
27. marta br. 43-45

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 1/18 – Stolarija za dnevne centre i klubove, RJ Dnevni centri i klubovi, Gerontološki centar Beograd

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku