četvrtak, 8. mart 2018.

Sekretarijat za opšte poslove

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku 54/17, partija 1

Na osnovu čl.116. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15)

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za opšte poslove

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Za javnu nabavku dobara u otvorenom postupku broj 54/17 – Mleko i mlečni proizvodi, sveže meso, hrana i alkoholna pića za restorane, oblikovane po partijama, za partiju 1 – Sveže voće i povrće

Obaveštenje

Dokumentacija vezana za javnu nabavku