nedelja, 15. april 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt izmena plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, na sednici održanoj 5. aprila 2018. godine utvrdila je Nacrt izmena plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd, i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt izmena plana detaljne regulacije blokova 25 i 26 u Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 16. aprila do 18. maja 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 24. maja 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 18. maja 2018. godine.