petak, 27. april 2018.

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu sa Izveštajem o strateškoj proceni

Komisija za planove Skupštine grada Beograda,  na sednici održanoj 24. aprila 2018. godine, utvrdila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije komercijalne zone uz Ibarsku magistralu, južno od raskrsnice sa Autoputskom obilaznicom, Gradska opština Rakovica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14)

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE KOMERCIJALNE ZONE UZ IBARSKU MAGISTRALU, JUŽNO OD RASKRSNICE SA AUTOPUTSKOM OBILAZNICOM, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu), od 30. aprila do 31. maja 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.
JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 14. juna 2018. godine.u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. 
Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 31. maja 2018. godine.