petak, 1. jun 2018.

Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki

Poziv za podnošenje ponuda za centralizovanu javnu nabavku broj 10/18

Na osnovu člana 55., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama (''Službeni glasnik RS'', br.124/12, 14/15 i 68/15)

GRAD BEOGRAD 
Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki
ul.Kraljice Marije br. 1

objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda u otvorenom postupku za centralizovanu javnu nabavku dobara broj 10/18 – Računari

Poziv i dokumentacija vezana za javnu nabavku