petak, 13. jul 2018.

Sekretarijat za investicije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/18

U skladu sa članom 57., a u vezi sa članom 32. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012, 14/2015 i  68/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za investicije
Trg Nikole  Pašića 6

Objavljuje

POZIV
za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 20/18 – Izvođenje radova na rekonstrukciji klimatizacije, ventilacije, mikroklime, sistema za stabilno gašenje požara i osvetljenje depoa Istorijskog arhiva Beograda

Poziv i dokumentacija vezani za javnu nabavku