ponedeljak, 23. jul 2018.

Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku broj 7/18

Na osnovu člana 55., 57. i 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS'', br.124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu

Beograd, Kraljice Marije 1

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Sušeni lignit, pelet, tečni naftni gas, briketi i mrki ugalj za potrebe predškolskih ustanova, Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda, osnovnih i srednjih škola grada Beograda, oblikovana u 5 (pet) partija u otvorenom postupku za javnu nabavku dobara (javna nabavka broj 7/18)

Poziv i konkursna dokumentacija