ponedeljak, 30. jul 2018.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Prethodno obaveštenje – Osiguranje imovine i lica, po partijama

Na osnovu člana 59. Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12, 14/15 i 68/15)
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za socijalnu zaštitu

Beograd, 27. marta br. 43-45

objavljuje

PRETHODNO OBAVEŠTENJE
o nameri sprovođenja postupka javne nabavke usluge - Osiguranje imovine i lica, po partijama

Prethodno obaveštenje